| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/294/10 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) atestowane urządzenia i środki, przy pomocy, których zwierzęta będą wyłapywane,

b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej, co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed opadami atmosferycznymi

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymania higieny;

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

5) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

6) przedsiębiorca oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

7) złożyć do Wójta Gminy wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych wymagań są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa kupna, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1;

3) umowa stałej współpracy z weterynarzem;

4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

5) tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, pkt. 5;

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie byli karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt. 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4) urządzić schronisko zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;

5) złożyć do Wójta Gminy wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych wymagań są w szczególności:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa stałej współpracy z weterynarzem;

3) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

4) tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1, pkt. 2;

5) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, pkt. 3 i 4.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki


Krystyna Marczak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/294/10
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Aktem prawnym regulującym obecnie zasady ustanawiania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). Zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie opisanego powyżej zezwolenia określane są przez Radę Gminy w drodze uchwały. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) nałożyła na radę miejską obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wobec powyższego, celem ujednolicenia obowiązków przedsiębiorców, jakie muszą spełniać zamierzając rozpocząć działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nastąpiła konieczność podjęcia przez Radę Gminy Łagiewniki uchwały regulującej powyższą kwestię.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »