| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/307/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,76 zł;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,27 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,25 zł;

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,66 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 21,62 zł;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m 2 powierzchni użytkowej - 10,14 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,39 ;

5) pozostałych, w tym:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,40 zł;

b) inne (np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp.), od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w tym:

- miasto - 5,40 zł;

- wieś - 4,45 zł;

6) od 1 m 2 powierzchni użytkowej garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 7,29 zł;

7) wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe), od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 7,39 zł;

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.

2. Określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 33 poz. 681 z późn. zm.).

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 136 poz. 2749).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/307/2012
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala stawki podatku od nieruchomości. Natomiast zgodnie z zapisami w/w ustawy Minister Finansów realizuje dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 w/w ustawy i ustala górne granice stawek podatków - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M. P. z 2012 r. poz. 587). Ustalając stawki podatku na rok 2013 jako podstawę do przeliczenia podatku przyjęto stawki podatku od nieruchomości przyjęte Uchwałą nr Nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011 roku. Stawki te przeliczono wskaźnikiem 2,7 %, zakładając jednocześnie, że nie zostaną przekroczone górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »