| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/307/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,76 zł;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,27 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,25 zł;

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,66 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 21,62 zł;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m 2 powierzchni użytkowej - 10,14 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,39 ;

5) pozostałych, w tym:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,40 zł;

b) inne (np. budynki gospodarcze, komórki gospodarcze itp.), od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w tym:

- miasto - 5,40 zł;

- wieś - 4,45 zł;

6) od 1 m 2 powierzchni użytkowej garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 7,29 zł;

7) wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe), od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 7,39 zł;

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.

2. Określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 33 poz. 681 z późn. zm.).

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 136 poz. 2749).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/307/2012
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala stawki podatku od nieruchomości. Natomiast zgodnie z zapisami w/w ustawy Minister Finansów realizuje dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 w/w ustawy i ustala górne granice stawek podatków - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M. P. z 2012 r. poz. 587). Ustalając stawki podatku na rok 2013 jako podstawę do przeliczenia podatku przyjęto stawki podatku od nieruchomości przyjęte Uchwałą nr Nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011 roku. Stawki te przeliczono wskaźnikiem 2,7 %, zakładając jednocześnie, że nie zostaną przekroczone górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »