| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/121/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 24 sierpnia 2011r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 9. Józefa Lucyna Michejda
2. Beata Kaczmarek 10. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 11. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 12. Barbara Polowczyk
5. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
6. Paweł Jaśkiewicz 14. Małgorzata Michałek
7. Bogdan Łągwa 15. Urszula Wiktorowska
8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska

Po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2011 roku Uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ostrówek, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ostrówek - z powodu naruszenia prawa tj. art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

Uchwałą Nr VIII/56/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku, Rada Gminy Ostrówek określiła zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ostrówek. Przedmiotową uchwałę podjęto, m.in., na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. W świetle tej regulacji zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy, albo rada powiatu w drodze uchwały. W świetle art. 403 ust. 4 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, a także jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych definiuje pojęcie dotacji. Są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
W § 6 załącznika do uchwały postanowiono, że dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez gminę prac wymienionych w § 4. Zgodnie z tym paragrafem, są to koszty pakowania (przygotowania do transportu), transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zdeponowanych w obrębie nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Ostrówek, należących do podmiotów, które mają tytuł prawny do nieruchomości i ubiegających się o dotację. Z § 7 załącznika do uchwały wynika, że Gmina Ostrówek zleci wykonanie ww. prac podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, wyłonionym w drodze przetargu, a następnie ureguluje należną fakturę.
W ocenie Kolegium Izby, powyższe regulacje naruszają przytoczone przepisy prawa, tj. art. 403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji przez Gminę, związane z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, nie jest bowiem zadaniem inwestycyjnym. Nadto, zadanie to ma być finansowane przez Gminę, a nie przez podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, które winny otrzymać na ten cel dotację z budżetu gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono, jak w sentencji.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »