| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Bielawy; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 13 grudnia 2011r.

1) Sylwestra Kubińskiego - Wójta Gminy Bielawy

- a Powiatem Łęczyckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1) Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki

2) Krystyna Pawlak - Wicestarosta Łęczycki

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie zadania w roku kalendarzowym 2011 w zakresie dowożenia ucznia niepełnosprawnego, mieszkańca Gminy Bielawy i opieki nad nim w czasie przewozu do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy.

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Bielawy przekaże na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001 z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, dotację w wysokości 6.173,00 zł. jednorazowo za rok kalendarzowy 2011.

2. Rozliczenie dotacji określonej w ust. 1 nastąpi do dnia 31 stycznia 2012 r. na podstawie sprawozdania rzeczowo - finansowego.

3. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Bielawy w terminie określonym w ust. 2.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędne działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wychodzi w życie z dniem zawarcia.

Starosta


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta


Krystyna Pawlak

Wójt Gminy Bielawy


Sylwester Kubiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »