| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Głuchów

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z?Gminnego Żłobka w?Głuchowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w?żłobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Świadczenia związane z pobytem, o jakim mowa w ust. 1, obejmują:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych   do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci.

§ 2. 1. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 20,00zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

2. Opłata za pobyt ponad 10 godzin dziennie obejmuje świadczenia wskazane w §1. ust. 2 pkt. 1 – 3.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną stawkę żywieniową dziecka objętego opieką żłobkową w wysokości 5,00 zł dziennie.

2. Nie pobiera się dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

§ 4. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie zostaje obniżona na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o :

1. 25% - w przypadku, gdy do żłobka  uczęszcza drugie dziecko z danej rodziny;

2. 50% - w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza trzecie i każde następne dziecko z danej rodziny;

3. O całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, którzy wraz z wnioskiem o zwolnienie przedłożą dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych z tytułu korzystania z usług Gminnego Żłobka w Głuchowie prowadzonego przez Gminę Głuchów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Stanisław Bartkowicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »