| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Sławno

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sławno, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Deklaracje mogą być przesłane do Urzędu Gminy w Sławnie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego w formacie PDF;

2) Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku docx i pdf, na stronie internetowej Gminy Sławno pod adresem http://www.ugslawno.ploraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sławno;

3) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML;

4) Deklaracje w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 t.j.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/287/14 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik do Uchwały Nr V/39/15
Rady Gminy Sławno
z dnia 23 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »