| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art.214, art.217, art.218, art.221 ust.1 i 2, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust 3 i ust 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz.277 z późniejszymi zmianami), art. 19b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami), art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami)- uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta ustala się na kwotę 96.357.529 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 94.787.529 zł;

b) majątkowe w kwocie 1.570.000 zł;

- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu miasta ustala się, na kwotę 107.218.849 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88.346.492 zł,

b) majątkowe w kwocie 18.872.357 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 10.861.320 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w kwocie 13.100.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 2.238.680 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.066.640 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 172.040 zł,

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.861.320 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.238.680 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 310.000 zł na realizację:

1) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł,

2) wydatków bieżących związanych z opracowaniem i realizacją projektów unijnych w wysokości 90.000 zł.

§ 5. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2011 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2011 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2011 określa tabela nr 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2011 określa tabela nr 3b do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 określa tabela nr 3c do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011 określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 825.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 825.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wydatki na remont kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1- Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2011 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2011 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3a.xls

Tabela nr 3a - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrebnymi ustawami w roku 2011

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3b.xls

Tabela nr 3b - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2011

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3c.xls

Tabela nr 3c - Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 4 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 1- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »