| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012r. , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Grzegorz Duchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/159/12
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 26 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012 roku

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

§ 1. Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym.

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Nasielsk.

§ 3. Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nasielsk realizuje:

Burmistrz Nasielska na podstawie zawartej umowy z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska, na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk nadzorowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nasielsku.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje:

Burmistrz Nasielska poprzez:

- podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla wolno żyjących kotów oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest pomoc bezdomnym zwierzętom w szczególności ich dokarmianie.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nasielsk realizuje: Burmistrz Nasielska na podstawie zawartej umowy z Lekarzem Weterynarii na odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nasielsku. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka zostanie odłowione i poddane obserwacji weterynaryjnej w miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Nasielska, po zakończeniu obserwacji zwierzę zostanie przewiezione do schroniska.

§ 6. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizuje: Burmistrz Nasielska na podstawie zawartej umowy z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska na przeprowadzanie przez lekarza weterynarii zabiegów sterylizacji suk przyjętych do schroniska dla bezdomnych zwierząt po zakończonej kwarantannie, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Burmistrz Nasielska wspierać będzie prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: Burmistrz Nasielska poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej www.nasielsk.pl oraz w lokalnej gazecie „Życie Nasielska”.

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje: Burmistrz Nasielska na podstawie zawartej umowy z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska na przeprowadzanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych

§ 9. Burmistrz Nasielska, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom decyzją Burmistrza Nasielska, na gospodarstwo rolne zapewniające takie miejsce w 2012 r., wskazuje gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Psucin, ul. Warszawska 56, 05-190 Nasielsk.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje: Burmistrz Nasielska poprzez zawartą umowę z Lekarzem Weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w wypadkach drogowych z terenu Gminy Nasielsk, po uprzednim sprawdzeniu czy poszkodowane zwierzę posiada właściciela.

§ 11. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym realizuje: Burmistrz Nasielska poprzez:

- edukację w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;

- propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

- propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych;

- informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi;

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Nasielsk według tabeli stanowiącej załącznik do Programu.

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »