| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu

z dnia 31 grudnia 2012r.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990  r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.) i   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć  
w Urzędzie Gminy w   Zawidzu ul. Mazowiecka 24 09 – 226 Zawidz Kościelny lub pocztą na wskazany adres.  

2.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w   terminie:  

1.   do  dnia 28 lutego 2013 roku  - dla pierwszej deklaracji,  

2.   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3.   14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, określonych w   deklaracji,  
o której mowa w   § 1, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   3.   Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   Zaświadczenie z   WKU lub jednostki wojskowej,  

2)   Zaświadczenie z: uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy oraz instytucji potwierdzających czasowe w   nich przebywanie osób zainteresowanych,  

3)   Oświadczenie właściciela nieruchomości w   sprawie zgłoszenia wyjazdu za granicę na      okres dłuższy niż trzy miesiące.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   ma zastosowanie do opłat od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Krajewski

 


Załącznik do Uchwały Nr 95/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  


Uzasadnienie

Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, na radzie gminy  spoczywa  obowiązek określenia w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściwe naliczanie opłaty zapewni deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości.  

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości na obszarze, której wytwarzane są odpady komunalne. Osoba wypełniająca deklarację jest zobowiązana podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, w   tym zwłaszcza adres nieruchomości oraz liczbę mieszkańców nieruchomości.  

W deklaracji należy określić sposób zbierania odpadów tj. metodę zbierania powstałych odpadów (czy będą to odpady zbierane w   sposób selektywny, czy będą to mieszane odpady komunalne).  

Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie,  
iż stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć niniejszą deklarację do Wójta w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W   przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Podjęcie uchwały jest bardzo ważne z   punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w   przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »