| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie - Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .                                                                                                                              

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Krystyna Skoneczna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/233/2013
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejowice, zwane dalej „Regulaminem”, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w rozdziale 4, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,

gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych przy braku sieci kanalizacyjnej,

prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych do pojemników/worków o wielkości
i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości, w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie,

przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem,

2) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników i innych zanieczyszczeń z powierzchni (tak, aby umożliwić pieszym swobodne poruszanie się), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp.

3) utrzymywanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,

usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków,

4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

- na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,

11) naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych
z bieżącą eksploatacją pojazdu (drobne naprawy) w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstające odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.

ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 3. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje:

- właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

- tereny użyteczności publicznej.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników/worków, o których mowa w § 7 i 9.

§ 5. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywne zbieranie odpadów zobowiązani są do umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników/worków, według ich przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami §9 .

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno być prowadzone z podziałem odpadów co najmniej na:

1) odpady suche : papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło (białe
i kolorowe), opakowania wielomateriałowe,

2) odpady mokre : odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz bioodpady i odpady zielone;

3) odpady budowlane, rozbiórkowe;

4) odpady wielkogabarytowe;

5) odpady niebezpiecznie (przeterminowane leki, zużyte opakowania po substancjach niebezpiecznych, baterie, akumulatory, oleje odpadowe, świetlówki) i opony;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej , zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do systematycznego usuwania  nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością i w sposób gwarantujący , że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika  wynikający z jego przepełnienia a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

Rozdział 4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 7. Ustala się następujące rodzaje szczelnych, zamkniętych pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 L;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

3) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

4) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego o rozmiarach 60 l i 120 l;

kosze uliczne ;

inne pojemniki i kontenery.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości ich opróżniania.

2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1)               pojemniki na odpady komunalne powinny być zamykane, szczelne, oraz               wykonane z materiałów trwałych,              

2)               przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytworzonych łącznie przez jednego               mieszkańca wynosi 20 kg na miesiąc,

3)               właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość               pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób               zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości ich opróżniania, biorąc pod               uwagę               średnią ilość odpadów określonych w ust. 2 pkt 2,

4)               ustala się dla właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy               minimalną pojemność pojemników / worków:

-               przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie posesji

30 litrów na jednego mieszkańca na miesiąc.

-               przeznaczonych do nieselektywnego gromadzenia odpadów na terenie posesji 60

litrów na jednego mieszkańca na miesiąc.

§ 9. 1. Pojemniki powinny być opatrzone napisem sugerującym przeznaczenie pojemnika, tj.: NIESEGREGOWANE, SEGREGOWANE i BIO.

2. Przyjmuje się, że worki na odpady SEGREGOWANE powinny być przezroczyste.

3. Przyjmuje się, że worki przeznaczone na odpady BIO powinny być w kolorze zielonym.

4. Przyjmuje się, że worki przeznaczone na odpady NIESEGREGOWANE powinny być w kolorze czarnym.

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli działek rekreacyjnych w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku minimalną pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości :

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 60 l.

- selektywnie zbieranych odpadów - 30 l.

§ 11. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych - 60 l.

§ 12. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 4, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki muszą być ustawione w miejscu widocznym na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem wody.

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 4, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym szczelność pojemnika, oraz sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję .

3. Zaleca się kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach,
w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony co najmniej jeden raz w miesiącu;

Rozdział 5.

CZĘSTOTLIWOŚĆI SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach/workach a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 14. 1. Odpady wymienione w § 5 pkt 3, powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych muszą być gromadzone w kontenerach lub workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych przez przedsiębiorcę na prośbę właściciela i niezwłocznie odebrane przez przedsiębiorcę po zakończeniu prac remontowych.

2. Odpady wymienione w § 5 pkt 4-6 można przekazać przedsiębiorcy podczas mobilnego odbioru tych odpadów raz na kwartał na obszarze zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej.

3. Odpady niebezpieczne, takie jak baterie i akumulatory, można również przekazać do placówek handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami.

4. Odpady niebezpieczne, takie jak przeterminowane leki lub opakowania po lekach, można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach prowadzących taką zbiórkę.

5. Odpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - może być również przekazywany punktom serwisowym oraz placówkom handlowym, szczególnie w przypadku zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

6. Odpady wymienione w § 5 punkt 3, 4, 5, 6,można we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. Właściciele nieruchomości oraz właściciele działek rekreacyjnych obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na miesiąc.

§ 16. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 pkt. 1-2 co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 17. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 6.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 18. 1) Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

a) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców nie później niż do końca 2013 r.,

b) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do końca 2013 r.

2) Zgodnie z uchwalonym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza ustala się następujące, niezbędne do uzyskania poziomy odzysku, recyklingu oraz redukcji, które zobowiązani są uzyskać przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z nieruchomości działający na terenie gminy Radziejowice:

a) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do:

- więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych nie ulegających biodegradacji do 16 lipca 2013 r.,

nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do 16 lipca 2020 r., w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.,

b) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% ich wytworzonej masy, do końca 2014 r.,

c) osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50 % wagowo, natomiast w poszczególnych latach: 2012 r.

10%, 2013 r. – 12%, 2014 r. – 14%, 2015 r. – 16%, 2016 r. – 18%, 2017 r. – 20%, 2018 r.– 30%, 2019 r. – 40%, 2020 r. – 50%;

d) osiągnięcie do 31 grudnia 2020 r poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo, natomiast w poszczególnych

latach 2012 r. – 30%, 2013 r. – 36%, 2014 r. – 38%, 2015 r. – 40%, 2016 r. – 42%, 2017 r. – 45%, 2018 r. – 50%, 2019 r. – 60%, 2020 r. – 70%;

e) zmniejszenie udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych poprzez uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (ogółem) na poziomie 60% recyklingu i 55% odzysku do końca 2014 r.;

3) Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz o zasady ustalone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Gmina Radziejowice zlokalizowana jest w Regionie Warszawskim.

4) Dopuszcza się, w przypadku braku wolnych mocy przerobowych ww. instalacji lub gdy instalacje te nie będą mogły przyjmować odpadów z powodu awarii czy z jakichkolwiek innych przyczyn, zmieszane odpady komunalne, bioodpady, odpady zielone, pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno–biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania z terenu gminy Radziejowice będą kierowane zgodnie z zasadą bliskości do instalacji zastępczych.

5) Wykaz instalacji dla regionu warszawskiego określa Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Uchwały nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
I GOSPODARSKIE

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

§ 20. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami;

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi, a psy ras uznawanych za agresywne dodatkowo w kagańcu.

4. Psy muszą być wyprowadzane tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańcy oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe;

5. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

Rozdział 8.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 21. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, budownictwo przemysłowe.

§ 22. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na własne potrzeby pod następującymi warunkami:

1)               teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający               opuszczenie go przez te zwierzęta,

2)               zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom               zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie               uciążliwości takich, jak hałas czy odory;

3)               przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA

§ 23. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają:

1) obszary zabudowy wielorodzinnej,

2) budynki użyteczności publicznej,

3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi,

4) tereny składowania odpadów.

2. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie w terminach: kwiecień i październik.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. 1. 1 . Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Radziejowice .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Krystyna Skoneczna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »