| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 264/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 i poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

§ 4.

Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 264/XXXVIII/2014
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2014 r.

SZCZEGÓLOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA W LEGIONOWIE

1. Osoby nie ponoszą opłat w Domu Samotnej Matki i Dziecka, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

2. Opłatę za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ustala podmiot kierujący w uwzględnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

3. Opłata za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od miesiąca zamieszkania osoby w Domu Samotnej Matki i Dziecka.

4. Opłata za niepełny miesiąc w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu osoby w placówce w danym miesiącu.

5. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka będzie Zarządzenie Starosty Legionowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka na rok 2014.

6. Opłatę za 6 miejsc łącznie z dziećmi w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponosi Powiat Legionowski, natomiast za kolejne miejsca w Domu Samotnej Matki i Dziecka opłatę ponoszą gminy/powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w Domu.

7. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w Domu.

8. Procentowa wysokość odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka określa poniższa tabela:

Procentowy dochód mieszkańca Domu Samotnej Matki i Dziecka określony wg kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 456 zł dla osoby w rodzinie.

Kwota odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka uwzględniając przyznany zakres usług

200 % i poniżej

BEZPŁATNIE

powyżej 200% do 250%

50 zł

powyżej 250% do  300%

100 zł

powyżej 300% do 350%

150 zł

powyżej 350% do 400%

200 zł

9. Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka, odbywa się w drodze administracyjnej.

10. Osoba, której przyznano pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka zobowiązana jest do regulowania należnych opłat na rachunek bankowy, w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz.182 i poz. 509) Rada Powiatu w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie jest ośrodkiem wsparcia i miejscem czasowego pobytu dla matek i dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania w środowisku z powodu doznanej przemocy. Ustalając odpłatność dla poszczególnych mieszkańców przyjęto, że nie ponoszą odpłatności za pobyt osoby, których dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność ustalona jest procentowo w zależności od dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie /zgodnie z tabelą/.

Zaproponowane zasady odpłatności w przypadku pozostałych osób są proporcjonalne do wysokości posiadanego dochodu i pozwalają po dokonaniu opłat na zaspokojenie potrzeb beneficjentów we własnym zakresie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »