| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 264/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 i poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

§ 4.

Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 264/XXXVIII/2014
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 27 marca 2014 r.

SZCZEGÓLOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA W LEGIONOWIE

1. Osoby nie ponoszą opłat w Domu Samotnej Matki i Dziecka, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

2. Opłatę za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ustala podmiot kierujący w uwzględnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

3. Opłata za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od miesiąca zamieszkania osoby w Domu Samotnej Matki i Dziecka.

4. Opłata za niepełny miesiąc w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu osoby w placówce w danym miesiącu.

5. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka będzie Zarządzenie Starosty Legionowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka na rok 2014.

6. Opłatę za 6 miejsc łącznie z dziećmi w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponosi Powiat Legionowski, natomiast za kolejne miejsca w Domu Samotnej Matki i Dziecka opłatę ponoszą gminy/powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w Domu.

7. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Domu Samotnej Matki i Dziecka ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w Domu.

8. Procentowa wysokość odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka określa poniższa tabela:

Procentowy dochód mieszkańca Domu Samotnej Matki i Dziecka określony wg kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 456 zł dla osoby w rodzinie.

Kwota odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka uwzględniając przyznany zakres usług

200 % i poniżej

BEZPŁATNIE

powyżej 200% do 250%

50 zł

powyżej 250% do  300%

100 zł

powyżej 300% do 350%

150 zł

powyżej 350% do 400%

200 zł

9. Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka, odbywa się w drodze administracyjnej.

10. Osoba, której przyznano pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka zobowiązana jest do regulowania należnych opłat na rachunek bankowy, w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2013 poz.182 i poz. 509) Rada Powiatu w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie jest ośrodkiem wsparcia i miejscem czasowego pobytu dla matek i dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania w środowisku z powodu doznanej przemocy. Ustalając odpłatność dla poszczególnych mieszkańców przyjęto, że nie ponoszą odpłatności za pobyt osoby, których dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność ustalona jest procentowo w zależności od dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie /zgodnie z tabelą/.

Zaproponowane zasady odpłatności w przypadku pozostałych osób są proporcjonalne do wysokości posiadanego dochodu i pozwalają po dokonaniu opłat na zaspokojenie potrzeb beneficjentów we własnym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »