| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy w Górznie

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Górzno

Na podst. art. 18 ust. 1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Zasady nazewnictwa ulic, placów oraz dróg wewnętrznych w gminie Górzno, zwanych dalej obiektami gminnymi.

2. Zasady określone w ust. 1 mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy obiektu gminnego.

§ 2. Nazwy nadawane są:

1) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach Gminy, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, węzły drogowe, ciągi piesze itp.

2) placom, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki,

§ 3. Wszczęcie procedury nadania nazwy odbywa się na wniosek lub z urzędu.

§ 4. Inicjatywa w sprawie nadania nazwy przysługuje:

1) Wójtowi Gminy Górzno,

2) komisjom Rady Gminy w Górznie,

3) grupie co najmniej 3 radnych,

4) przewodniczącemu Rady Gminy w Górznie,

5) radom właściwych miejscowo samorządowych jednostek pomocniczych (sołectw),

6) grupie co najmniej 60% właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, których bezpośrednio dotyczy nadanie lub zmiana nazwy, wraz z pozytywna opinią zebrania wiejskiego.

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy,

2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany,

3) szkic sytuacyjny ze  wskazaniem obiektu gminnego do nazwania,

4) proponowaną nazwę,

5) dotychczasową nazwę obiektu gminnego w razie jej zmiany.

6) uzasadnienie wniosku.

7) informację o charakterze encyklopedycznym w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby  lub podmiotu zbiorowego, biografię lub historię, ze wskazaniem źródła informacji.

8) pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenów na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

§ 6. 1. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy w Górznie, który kieruje  je do właściwej Komisji Rady celem zaopiniowania.

2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 1 właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Gminy w Górznie :

1) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków o nadanie nazw, w tym:

a) bada sytuację  terenowo-prawną gruntów, na których ma być usytuowany obiekt mający otrzymać nazwę,

b) występuje o pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których usytuowana jest droga, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej stanowiącej własność prywatną w przypadku, gdy nadanie następuje z urzędu,

c) przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi gminnemu wraz z uzasadnieniem i graficznym załącznikiem do uchwały.

§ 7. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi gminnemu, należy kierować się następującymi kryteriami:

1) utrzymywania nazw utrwalonych w tradycji Gminy,

2) utrzymywania charakteru nazewnictwa ulic w granicach wsi,

3) unikanie nazw trudnych w użyciu,

4) nazwy na terenie Gminy nie mogą być powtórzeniem już istniejących.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzno

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Skwarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »