| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/207/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami) i   art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jednolity:Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz.613 z   późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w   Chmielniku uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i   gminy:  

1)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt. 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 -                 677 zł.;  

b)   powyżej 5,5 ton do 9   ton włącznie                 -                 980 zł.;  

c)   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton                               -                 1 137 zł.;  

2)   od samochodów ciężarowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej równej i   wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia według stawek określonych w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały;  

3)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 3   ustawyo podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

od 3,5 ton i   poniżej 12 ton                                               1 487 zł  

4)   od ciągników siodłowych i   balastowych, o   których mowa w   art. 8   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w   załączniku  
Nr 2   do niniejszej uchwały;  

5)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 5   ustawy o   podatkachi opłatach lokalnych, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłączniez działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)   - 677 zł.;  

6)   od przyczep i   naczep, o   których mowa w   art. 8   pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

7)   autobusów, o   których mowa w   art. 8   pkt. 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   ilości miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc                               -                 882 zł.;  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                 -                 1 886 zł;  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XIV / 98 /2011 Rady Miejskiej w   Chmielniku z   dnia29 listopada 2011 roku w   sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych .  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem01 stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Chmielniku  


Marianna   Wira

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/207/2012    
Rady Miejskiej w   Chmielniku    
z dnia 23 listopada 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art. 8   pkt. 2   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

 

 

 

12  

13  

1 354  

1 609  

13  

14  

1 415  

1 657  

14  

15  

1 461  

1 705  

15  

 

2 248  

2 490  

Trzy osie  

 

 

 

12  

17  

1 487  

1 728  

17  

19  

1 849  

1 972  

19  

21  

2 043  

2 224  

21  

23  

2 224  

2 406  

23  

25  

2 286  

2 598  

25  

 

2 841  

2 996  

Cztery osie i   więcej  

 

 

 

12  

25  

2 102  

2 309  

25  

27  

2 538  

2 721  

27  

29  

2 658  

2 954  

29  

31  

2 780  

2 961  

31  

 

2 842  

3 094  

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/207/2012    
Rady Miejskiej w   Chmielniku    
z dnia 23 listopada 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w   art.8 pkt. 4   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa  
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik  
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy  
+ przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Dwie osie  

 

 

 

12  

18  

1 487  

1 705  

18  

25  

1 777  

1 983  

25  

31  

2 066  

2 163  

31  

 

2 309  

2 357  

Trzy osie  

 

 

 

12  

40  

2 079  

2 367  

40  

 

2 285  

2 961  

Cztery osie i   więcej  

 

 

 

12  

40  

2 262  

2 385  

40  

 

2 901  

3 094  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIV/207/2012    
Rady Miejskiej w   Chmielniku    
z dnia 23 listopada 2012 r.  
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I   NACZEP OKREŚLONYCH w   art. 8   pkt. 6   USTAWY  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa  
Całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd  
silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

1  

2  

3  

4  

Jedna oś  

 

 

 

12  

18  

725  

858  

18  

25  

1 040  

1 329  

25  

 

1 330  

1 487  

Dwie osie  

 

 

 

12  

28  

799  

1 571  

28  

33  

1 208  

1 694  

33  

38  

1 584  

1 789  

38  

 

1 728  

2 296  

Trzy osie i   więcej  

 

 

 

12  

38  

1 052  

1 461  

38  

 

1 462  

2 343  

 


Uzasadnienie

Ustawa o   podatkach i   opłatach lokalnych określa poszczególne rodzaje środków transportowych lecz do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy różnicowanie wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.                

Przepis art. 10 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych nakłada na gminę obowiązek określenia, w   drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych. Rada Miejska w   Chmielniku proponuje wzrost stawek o   4% w   stosunku do stawek obowiązujących w   roku 2012.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »