| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/211/2013 Rady Gminy Łoniów

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3 art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 431 338 zł, z tego:

a) dochody bieżące 19 850 684

b) dochody majątkowe 4 580 654 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 061 338 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 18 921 129

b) wydatki majątkowe 6 140 209 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 828 700 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe 5 732 150

b) wydatki bieżące 96 550 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 630 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 150 000 zł, rozchody w wysokości 520 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 47 000 zł,

2. celową w wysokości - 45 000 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 45 000 zł,


§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 100 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 13 000 z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 13 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowaniaprzejściowego deficytu budżetuw łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:

1. a) kredyty - w kwocie 1 000 000 zł,

2) na sfinansowaniaplanowanego deficytu budżetuw łącznej kwocie 630 000 zł, w tym

2. a) kredyty – 630 000 zł.

3) naspłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańw kwocie 520 000 zł, w tym:

3. a) kredyty – 520 000 zł.

4) nawyprzedzające finansowanie– 2 422 672 zł, w tym:

4. b) pożyczki – 2 422 672

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 364 277 przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Szpak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/211/2013
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr11

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »