| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Smyków

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust 2 pkt 1,2,art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2, pkt 1,3, art. 258 ust. 1pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.316.795 zł, z tego:

a) dochody bieżące 11.056.341 zł

b) dochody majątkowe 260.454 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.264.821 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 10.232.974 zł

b) wydatki majątkowe 4.031.847 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 249.738 zł,

a) wydatki bieżące 13.297 zł

b) wydatki majątkowe 236.441 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.948.026 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów i pożyczek w kwocie 2.948.026 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.492.948 zł, rozchody w wysokości 544.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł,

2. celową w wysokości 26.000 zł, z przeznaczeniem na

1) zarządzanie kryzysowe 26.000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z zał. nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 9.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala sie dochody w kwocie 160.806 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 160.806 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 173.737 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w celu:

1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.948.026 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.948.026 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2015 rok planowane są w kwocie 11.316.795 zł, co oznacza zwiększenie dochodów o 3,5 % w stosunku do planowanych w roku 2014, zgodnie z zał. nr1, który ustala dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu gminy planowane są w kwocie 14.264.821 zł , zgodnie z zał. nr 2, który zawiera wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planowane wydatki budżetu gminy są wyższe niż dochody o kwotę 2.948.026 zł. W związku z powyższym ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.948.026 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z zał. nr 6. Dochodami budżetu gminy są: a/ dochody bieżące 11.056.341 zł 97,70% w tym: - dochody własne ustalone w kwocie 2.698.979 zł 24,41% - subwencje ustalone w kwocie 6.246.328 zł 56,50% - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących 2.069.489 zł 18,72% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 41.545 zł 0,37% b/ dochody majątkowe 260.454 zł 2,30% w tym: - dotacje celowe finansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich z tytułu: - realizacji programu e-świętokrzyskie – 174.837 zł., - „Budowy siłowni zewnętrznej miejscem organizacji zajęć fitness” – 27.767 zł, - Oznakowania odcinka o dł. 9 km. „Piekielnego szlaku” – 57.850 zł. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010, ustalony dochód w kwocie 80.214 zł., stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Końskie z tytułu budowy kanalizacji w msc. Smyków za rok 2014. W dziale 020 - Leśnictwo, planowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów na obwody łowieckie, przyjęto kwotę 2.000 zł. na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego. Zaplanowane dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią kwotę w wysokości 311.520 zł; w tym: - rozdział 40001 stanowi dochód w kwocie 58.120 zł z tytułu wpływów za ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego, ustalone na podstawie kalkulacji kosztów ogrzewania w okresie sezonu grzewczego, - rozdział 40002 stanowi wpływy z tytułu opłat za pobór wody ustalone w kwocie 250.200 zł na poziomie wykonania z roku ubiegłego przyjmując, iż stawka za pobór wody ulegnie zmianie średnio o 1,2%. Ustalone dochody niniejszego rozdziału częściowo pokrywają koszty związanie z zatrudnieniem konserwatorów urządzeń wodociągowych oraz inne wydatki bieżące zamieszczone w rozdziale 40002 w kwocie 355.290 zł.- załącznik nr 2 rubr. 6- wydatki bieżące - rozdział 40003 stanowi wpływy w kwocie 3.200 zł.za zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynoszącego 1,2%. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ustalony został dochód w wysokości 91.646 zł, w tym: -dochody § 0750 stanowią czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawy gruntów, oraz wynajem pomieszczeń ustalone na poziomie roku ubiegłego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,2%, stanowią 90.000 zł. -dochody § 0470 stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zaplanowane w kwocie 1.596 zł., bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. W ramach działu 750 – Administracja publiczna ustalony został dochód dla rozdziału 75023 - Urzędy Gmin w kwocie 4.500 zł, tytułu różnych opłat urzędowych min. opłaty targowej, za warunki techniczne przyłącza wodno-kanalizacyjnego, planowane na poziomie wykonania z roku ubiegłego. Znaczące wpływy dochodów własnych zamieszcza dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanie z ich poborem w łącznej kwocie 2.031.719 zł , z czego: -planowane wpływy § 0310 –Podatek od nieruchomości, ustalone zostały w kwocie 560.000 zł., na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji. -planowane wpływy § 0320 – Podatek rolny, ustalone zostały w kwocie 67.380 zł, wyliczone na podstawie średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały roku, poprzedzający rok podatkowy, ustala się niższe niż w roku ubiegłym o 11,4%. Dla gruntów gospodarstw rolnych, liczba ha przeliczeniowych ustalona jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i zaliczonych do okręgu podatkowego, stawka tego podatku stanowić będzie równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów stawka podatku wyniesie równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha powierzchni, z tego 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj.2.000 zł, w okresach kwartalnych Gmina przekazuje na konto Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, (załącznik nr 2 – Rozdział 01030) -planowane wpływy na rok podatkowy § 0330 - Podatek leśny, ustala się w kwocie 78.000 zł., obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu do 50 %. Planowane dochody z tego podatku ustala się wyższe niż w roku ubiegłym o 9,4%, -planowane wpływy § 0340 – Podatek od środków transportowych, od pojazdów powyżej 3,5 t - 12 t i powyżej 12 t, ciągników siodłowych, balastowych, przyczep, naczep, autobusów , ustalone zostały w wysokości 140.000 zł, na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji. Wpływy z Urzędów Skarbowych ustalone zostały w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego, stosując wskaźnik inflacji w wysokości 1,2 % . W ramach działu 756, rozdział 75618 ustalone zostały m.in. dochody: - w § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 35.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r., odzwierciedleniem strony wydatkowej jest dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 250 zł oraz rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.750 zł - załącznik nr 2. - w § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 169.706 zł, z tego; - kwota w wysokości 900 zł. stanowi opłaty za zajecie pasa drogi, - kwota 8.000 zł stanowi opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, - kwota w wysokości 160.806 zł. stanowi wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi( ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), odzwierciedleniem strony wydatkowej jest rozdział 90002- Gospodarka odpadami, powyższe środki w wysokości 160.806 zł. w całości przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znaczące wpływy działu 756 zamieszczone są w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, w kwocie 895.013 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, planuje się dochody wyższe niż w roku ubiegłym o 8,3%. W kolejnym dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowany jest dochód w kwocie 5.000 zł. Uzyskane wpływy przeznacza się na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika ds. opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które zaznaczone są min. w planie wydatków w ramach działu 852 w kwocie 26.549 zł, (załącznik Nr2 – Rozdział 85228). Łącznie we wskazanych rozdziałach 85201, 85202,85206,85212, 85219,85228 i 85295 przeznacza się kwotę 286.762 zł na zadania własne o charakterze obowiązkowym ze środków własnych Urzędu Gminy, przy osiągniętych dochodach przez GOPS w kwocie 10.500 zł. W ramach zadań własnych nie wprowadzone zostały rozdziały: 85203 - Ośrodki wsparcia, ponieważ powyższe instytucje nie znajdują się na terenie gminy, ponadto GOPS nie posiada informacji o pobycie osób z terenu naszej gminy w w/w placówkach. Nie planuje się wydatków w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz w rozdziale 85233-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zatrudnionych np. w placówkach opiekuńczo wychowawczych). W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się dochód w wysokości 55.040 zł., z tytułu : - opłat za odprowadzanie ścieków- rozdział 90001 w kwocie 40.020 zł, - wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 w kwocie 9.000 zł., - opłat za wywóz nieczystości – rozdział 90095 w kwocie 6.020 zł. Przyjmuje się kwoty subwencji w wysokości 6.246.328zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST 3/ 4820/16/2014 z dnia (data wpływu 22.10.2014 r.). w tym : - subwencja oświatowa w kwocie 3.056.543 zł. w całości rozdysponowana została po stronie planowanych wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 4.932.062 zł. załącznik Nr 2, w tym: - środki gminy stanowią kwotę 1.777.689, z tego kwota w wysokości 1.150.000 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, - dochody własne szkół ustala się w kwocie 97.830 zł. Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 1.880.747 zł, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.7.2014 z dn. 22.10.2014r oraz zgodnie z pismem KBW w Kielcach Znak: DKC.3101/13/2014 z dnia 02.10.2014r., zgodnie z załącznikiem nr 7. Identyczne wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem: - w dziale 750 – Administracja publiczna, przyjęta została kwota w wysokości 30.629 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przyjęta została kwota w wysokości 643 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, - w dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjęta została kwota w wysokości 1.849.475 zł., przeznaczona na realizację zadań zleconych dla GOPS. Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zdania własne w wysokości 188.742 zł., zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.7.2014 z dn. 22.10.2014 r. Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem: -w dziale 852 - Pomoc społeczna , przyjęta została kwota 188.742 zł, przeznaczona na zadania własne realizowane przez GOPS . Przyjmuje się kwoty dotacji celowych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 41.545 zł., - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przyjęta została kwota 5.100 zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zał. Nr 5 poz.4. – w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęta została kwota w wysokości 36.445 zł., stanowiąca refundację kosztów zorganizowanych „Dożynek Gminnych 2014 r.” Przyjmuje się kwoty dotacji celowych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w kwocie 260.454 zł, - w dziale 720- Informatyka przyjęta została kwota 174.837 zł., którą po stronie wydatków w dziale 720 przeznacza się na realizację programu e- świętokrzyskie” w ramach PROW. – w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przyjęta została kwota 85.617 zł., z tego; - kwota 57.850 zł stanowi refundację kosztów z roku ubiegłego z tytułu oznakowania odcinka o dł.9 km.”Piekielnego szlaku” - kwota 27.767 zł. stanowi refundacje kosztów z roku ubiegłego z tytułu ”Budowy siłowni zewnętrznej przy Orliku” W ramach planu wydatków budżetu Gminy, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 1.529.810 zł, z czego w rozdziale 01010 kwotę 1.221.390 zł. przeznacza się na zadania inwestycyjne oraz kwotę 280.920 zł na podatek VAT, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, planuje się środki 25.500 zł, z przeznaczeniem na ochronę zwierząt w kwocie 17.500 zł. oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.000 zł. W dziale 600 – Transport i łączność ustalona została kwota 538.359 zł., z czego: - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę w wysokości 450.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne, - w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę 88.359 przeznacza się na drogi gminne, z czego kwotę w wysokości 50.359 przeznacza się na zadania inwestycyjne natomiast różnica w kwocie 38.000 zł stanowi koszty związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W ramach działu 710- Działalność usługowa, przeznacza się kwotę w wysokości 270.000 zł. z tego ustalono: - w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 10.000 zł na sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, kwotę 30.000 zł. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla m-ści Królewiec, Królewiec Poprzeczny - w rozdziale 71035 Cmentarze kwotę 10.000 zł, - w rozdziale 71095- Pozostała działalność, kwotę 320.000 zł. na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Smykowa- wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z wykupem gruntów- etap I. W ramach działu 750 – Administracja publiczna, zostały ustalone wydatki dla rozdziału 75022 – Rady Gmin, w wysokości 80.000 zł, w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego. Wydatki rozdziału 75023 – Urzędy Gmin, ustalone zostały w kwocie 1.474.790 zł. Wydatki rozdziału 75075 ustalone w kwocie 20.000 zł. przeznacza się na promocję Gminy. Wydatki rozdziału 75095 ustalone kwocie 64.550 zł., z czego kwotę wysokości 30.750 zł., przeznacza się na zakupy inwestycyjne, pozostałą kwotę w wysokości 33.800 zł. przeznacza się m.in. na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz prowizji dla sołtysów i na wydatki z tym związane. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 zł na działalność Policji, z tego kwotę 4.000 zł. na zakupy inwestycyjne. Na działalność podstawową funkcjonowania Jednostek OSP w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 73.850 zł. W rozdziale75421-Zarządzanie kryzysowe planuje się rezerwę celową w wysokości 26.000 zł Planuje się wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 106.292 zł, w ramach działu 757 -Obsługa długu publicznego. Planuje się rezerwę w wysokości do 1 % planowanych wydatków tj. w kwocie 100.000 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia. W ramach działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zabezpiecza się kwotę 115.477 zł, z tego planuje się przeznaczyć na: - przekazać dotacje celową w kwocie 3.000 zł. dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania żywności na terenie Gminy Smyków, zgodnie z zał. nr 10. - kwotę 5.100 zł. na realizację projektów w roku bieżącym w ramach PO KL, - kwotę 89.827 zł. na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 4, - kwotę 12.915 zł. na zadania w ramach funduszu sołeckiego, - kwotę 4.635 zł. na utrzymanie placów zabaw. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, planuje się kwotę 75.000 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie w kwocie 15.000 zł oraz kwotę 60.000 zł na realizacje programu „Rodzina trzy plus w Gminie Smyków” W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeznacza się kwotę 560.006 zł, z tego: -rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowi kwotę 191.700 zł., z tego kwotę 68.910 zł. przeznacza się na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. nr 4, -rozdział 90002 - Gospodarka odpadami stanowi kwotę 190.806 zł., z tego kwotę 30.000 zł. przeznacza się na realizację programu związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych oraz kwotę w wysokości 160.806 zł. przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. -rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi stanowi kwotę 9.000 zł, (składka Ekolog) -rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, stanowi kwotę 148.000 zł., z czego kwota 4.000 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, pozostała w kwocie 144.000 zł. stanowi pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulic, wymianie niezbędnych lamp oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, -rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska – 9.000 zł, -rozdział 90095- Pozostała działalność, stanowi kwotę 11.500 zł i przeznacza się na usługi w zakresie wyceny działek oraz inne wydatki bieżące. W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznacza się kwotę 911.555 zł., z tego: - w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznacza się kwotę 783.219 zł, z tego kwota 643.699 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 3 i nr 4., pozostała kwota w wysokości 139.520 zł. zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem świetlic, - na działalność biblioteki gminnej w rozdziale 92116 przeznacza się kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości 89.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność ustala się kwotę 39.000 zł., z tego na zorganizowanie dożynek gminnych w 2015 przeznacza się kwotę w wysokości 35.000 zł., pozostała kwota w wysokości 4.000 zł stanowi wydatki związane z utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, przeznacza się kwotę 136.191 zł na cele działalności kultury fizycznej i sportu w tym: - kwota 70.000 zł stanowi dotację celową na prowadzenie działalności podstawowej Klubu Sportowego – wyłonionego w drodze konkursu, zgodnie z zał. nr 10, – kwotę 25.491 zł. przeznacza się na zadanie inwestycyjne, – różnica w kwocie 40.700 stanowi pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na cele sportowe. Do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stosowano wskaźnik inflacji cen towarów i usług na poziomie 1,2%. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok planowane są w kwocie 14.264.821 zł., z tego kwotę w wysokości 10.232.974 zł. przeznacza się na wydatki bieżące, co stanowi 71,74% w stosunku do planowanych ogółem oraz kwotę w wysokości 4.031.847 zł. przeznacza się na wydatki majątkowe, co stanowi 28,26% w stosunku do planowanych ogółem, zgodnie z załącznikami do projektu budżetu Nr 3 i Nr 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zał nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

zał nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

zał. nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

zał. nr 11

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Janus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »