| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Smyków

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust 2 pkt 1,2,art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2, pkt 1,3, art. 258 ust. 1pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.316.795 zł, z tego:

a) dochody bieżące 11.056.341 zł

b) dochody majątkowe 260.454 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.264.821 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 10.232.974 zł

b) wydatki majątkowe 4.031.847 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 249.738 zł,

a) wydatki bieżące 13.297 zł

b) wydatki majątkowe 236.441 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.948.026 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów i pożyczek w kwocie 2.948.026 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.492.948 zł, rozchody w wysokości 544.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł,

2. celową w wysokości 26.000 zł, z przeznaczeniem na

1) zarządzanie kryzysowe 26.000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z zał. nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 9.000 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala sie dochody w kwocie 160.806 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 160.806 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 173.737 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w celu:

1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.948.026 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.948.026 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2015 rok planowane są w kwocie 11.316.795 zł, co oznacza zwiększenie dochodów o 3,5 % w stosunku do planowanych w roku 2014, zgodnie z zał. nr1, który ustala dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu gminy planowane są w kwocie 14.264.821 zł , zgodnie z zał. nr 2, który zawiera wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planowane wydatki budżetu gminy są wyższe niż dochody o kwotę 2.948.026 zł. W związku z powyższym ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.948.026 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z zał. nr 6. Dochodami budżetu gminy są: a/ dochody bieżące 11.056.341 zł 97,70% w tym: - dochody własne ustalone w kwocie 2.698.979 zł 24,41% - subwencje ustalone w kwocie 6.246.328 zł 56,50% - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących 2.069.489 zł 18,72% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 41.545 zł 0,37% b/ dochody majątkowe 260.454 zł 2,30% w tym: - dotacje celowe finansowane w ramach programów z udziałem środków europejskich z tytułu: - realizacji programu e-świętokrzyskie – 174.837 zł., - „Budowy siłowni zewnętrznej miejscem organizacji zajęć fitness” – 27.767 zł, - Oznakowania odcinka o dł. 9 km. „Piekielnego szlaku” – 57.850 zł. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010, ustalony dochód w kwocie 80.214 zł., stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Końskie z tytułu budowy kanalizacji w msc. Smyków za rok 2014. W dziale 020 - Leśnictwo, planowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów na obwody łowieckie, przyjęto kwotę 2.000 zł. na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego. Zaplanowane dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią kwotę w wysokości 311.520 zł; w tym: - rozdział 40001 stanowi dochód w kwocie 58.120 zł z tytułu wpływów za ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego, ustalone na podstawie kalkulacji kosztów ogrzewania w okresie sezonu grzewczego, - rozdział 40002 stanowi wpływy z tytułu opłat za pobór wody ustalone w kwocie 250.200 zł na poziomie wykonania z roku ubiegłego przyjmując, iż stawka za pobór wody ulegnie zmianie średnio o 1,2%. Ustalone dochody niniejszego rozdziału częściowo pokrywają koszty związanie z zatrudnieniem konserwatorów urządzeń wodociągowych oraz inne wydatki bieżące zamieszczone w rozdziale 40002 w kwocie 355.290 zł.- załącznik nr 2 rubr. 6- wydatki bieżące - rozdział 40003 stanowi wpływy w kwocie 3.200 zł.za zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynoszącego 1,2%. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ustalony został dochód w wysokości 91.646 zł, w tym: -dochody § 0750 stanowią czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawy gruntów, oraz wynajem pomieszczeń ustalone na poziomie roku ubiegłego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,2%, stanowią 90.000 zł. -dochody § 0470 stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zaplanowane w kwocie 1.596 zł., bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. W ramach działu 750 – Administracja publiczna ustalony został dochód dla rozdziału 75023 - Urzędy Gmin w kwocie 4.500 zł, tytułu różnych opłat urzędowych min. opłaty targowej, za warunki techniczne przyłącza wodno-kanalizacyjnego, planowane na poziomie wykonania z roku ubiegłego. Znaczące wpływy dochodów własnych zamieszcza dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanie z ich poborem w łącznej kwocie 2.031.719 zł , z czego: -planowane wpływy § 0310 –Podatek od nieruchomości, ustalone zostały w kwocie 560.000 zł., na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji. -planowane wpływy § 0320 – Podatek rolny, ustalone zostały w kwocie 67.380 zł, wyliczone na podstawie średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały roku, poprzedzający rok podatkowy, ustala się niższe niż w roku ubiegłym o 11,4%. Dla gruntów gospodarstw rolnych, liczba ha przeliczeniowych ustalona jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i zaliczonych do okręgu podatkowego, stawka tego podatku stanowić będzie równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów stawka podatku wyniesie równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha powierzchni, z tego 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj.2.000 zł, w okresach kwartalnych Gmina przekazuje na konto Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, (załącznik nr 2 – Rozdział 01030) -planowane wpływy na rok podatkowy § 0330 - Podatek leśny, ustala się w kwocie 78.000 zł., obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu do 50 %. Planowane dochody z tego podatku ustala się wyższe niż w roku ubiegłym o 9,4%, -planowane wpływy § 0340 – Podatek od środków transportowych, od pojazdów powyżej 3,5 t - 12 t i powyżej 12 t, ciągników siodłowych, balastowych, przyczep, naczep, autobusów , ustalone zostały w wysokości 140.000 zł, na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji. Wpływy z Urzędów Skarbowych ustalone zostały w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego, stosując wskaźnik inflacji w wysokości 1,2 % . W ramach działu 756, rozdział 75618 ustalone zostały m.in. dochody: - w § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 35.000 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r., odzwierciedleniem strony wydatkowej jest dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 250 zł oraz rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.750 zł - załącznik nr 2. - w § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 169.706 zł, z tego; - kwota w wysokości 900 zł. stanowi opłaty za zajecie pasa drogi, - kwota 8.000 zł stanowi opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, - kwota w wysokości 160.806 zł. stanowi wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi( ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), odzwierciedleniem strony wydatkowej jest rozdział 90002- Gospodarka odpadami, powyższe środki w wysokości 160.806 zł. w całości przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znaczące wpływy działu 756 zamieszczone są w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, w kwocie 895.013 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, planuje się dochody wyższe niż w roku ubiegłym o 8,3%. W kolejnym dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowany jest dochód w kwocie 5.000 zł. Uzyskane wpływy przeznacza się na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika ds. opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które zaznaczone są min. w planie wydatków w ramach działu 852 w kwocie 26.549 zł, (załącznik Nr2 – Rozdział 85228). Łącznie we wskazanych rozdziałach 85201, 85202,85206,85212, 85219,85228 i 85295 przeznacza się kwotę 286.762 zł na zadania własne o charakterze obowiązkowym ze środków własnych Urzędu Gminy, przy osiągniętych dochodach przez GOPS w kwocie 10.500 zł. W ramach zadań własnych nie wprowadzone zostały rozdziały: 85203 - Ośrodki wsparcia, ponieważ powyższe instytucje nie znajdują się na terenie gminy, ponadto GOPS nie posiada informacji o pobycie osób z terenu naszej gminy w w/w placówkach. Nie planuje się wydatków w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz w rozdziale 85233-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zatrudnionych np. w placówkach opiekuńczo wychowawczych). W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się dochód w wysokości 55.040 zł., z tytułu : - opłat za odprowadzanie ścieków- rozdział 90001 w kwocie 40.020 zł, - wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 w kwocie 9.000 zł., - opłat za wywóz nieczystości – rozdział 90095 w kwocie 6.020 zł. Przyjmuje się kwoty subwencji w wysokości 6.246.328zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST 3/ 4820/16/2014 z dnia (data wpływu 22.10.2014 r.). w tym : - subwencja oświatowa w kwocie 3.056.543 zł. w całości rozdysponowana została po stronie planowanych wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 4.932.062 zł. załącznik Nr 2, w tym: - środki gminy stanowią kwotę 1.777.689, z tego kwota w wysokości 1.150.000 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, - dochody własne szkół ustala się w kwocie 97.830 zł. Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 1.880.747 zł, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.7.2014 z dn. 22.10.2014r oraz zgodnie z pismem KBW w Kielcach Znak: DKC.3101/13/2014 z dnia 02.10.2014r., zgodnie z załącznikiem nr 7. Identyczne wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem: - w dziale 750 – Administracja publiczna, przyjęta została kwota w wysokości 30.629 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przyjęta została kwota w wysokości 643 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, - w dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjęta została kwota w wysokości 1.849.475 zł., przeznaczona na realizację zadań zleconych dla GOPS. Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zdania własne w wysokości 188.742 zł., zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.7.2014 z dn. 22.10.2014 r. Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem: -w dziale 852 - Pomoc społeczna , przyjęta została kwota 188.742 zł, przeznaczona na zadania własne realizowane przez GOPS . Przyjmuje się kwoty dotacji celowych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 41.545 zł., - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przyjęta została kwota 5.100 zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zał. Nr 5 poz.4. – w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęta została kwota w wysokości 36.445 zł., stanowiąca refundację kosztów zorganizowanych „Dożynek Gminnych 2014 r.” Przyjmuje się kwoty dotacji celowych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w kwocie 260.454 zł, - w dziale 720- Informatyka przyjęta została kwota 174.837 zł., którą po stronie wydatków w dziale 720 przeznacza się na realizację programu e- świętokrzyskie” w ramach PROW. – w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przyjęta została kwota 85.617 zł., z tego; - kwota 57.850 zł stanowi refundację kosztów z roku ubiegłego z tytułu oznakowania odcinka o dł.9 km.”Piekielnego szlaku” - kwota 27.767 zł. stanowi refundacje kosztów z roku ubiegłego z tytułu ”Budowy siłowni zewnętrznej przy Orliku” W ramach planu wydatków budżetu Gminy, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 1.529.810 zł, z czego w rozdziale 01010 kwotę 1.221.390 zł. przeznacza się na zadania inwestycyjne oraz kwotę 280.920 zł na podatek VAT, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, planuje się środki 25.500 zł, z przeznaczeniem na ochronę zwierząt w kwocie 17.500 zł. oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.000 zł. W dziale 600 – Transport i łączność ustalona została kwota 538.359 zł., z czego: - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę w wysokości 450.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne, - w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę 88.359 przeznacza się na drogi gminne, z czego kwotę w wysokości 50.359 przeznacza się na zadania inwestycyjne natomiast różnica w kwocie 38.000 zł stanowi koszty związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W ramach działu 710- Działalność usługowa, przeznacza się kwotę w wysokości 270.000 zł. z tego ustalono: - w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 10.000 zł na sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, kwotę 30.000 zł. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla m-ści Królewiec, Królewiec Poprzeczny - w rozdziale 71035 Cmentarze kwotę 10.000 zł, - w rozdziale 71095- Pozostała działalność, kwotę 320.000 zł. na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Smykowa- wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z wykupem gruntów- etap I. W ramach działu 750 – Administracja publiczna, zostały ustalone wydatki dla rozdziału 75022 – Rady Gmin, w wysokości 80.000 zł, w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego. Wydatki rozdziału 75023 – Urzędy Gmin, ustalone zostały w kwocie 1.474.790 zł. Wydatki rozdziału 75075 ustalone w kwocie 20.000 zł. przeznacza się na promocję Gminy. Wydatki rozdziału 75095 ustalone kwocie 64.550 zł., z czego kwotę wysokości 30.750 zł., przeznacza się na zakupy inwestycyjne, pozostałą kwotę w wysokości 33.800 zł. przeznacza się m.in. na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz prowizji dla sołtysów i na wydatki z tym związane. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 zł na działalność Policji, z tego kwotę 4.000 zł. na zakupy inwestycyjne. Na działalność podstawową funkcjonowania Jednostek OSP w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 73.850 zł. W rozdziale75421-Zarządzanie kryzysowe planuje się rezerwę celową w wysokości 26.000 zł Planuje się wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 106.292 zł, w ramach działu 757 -Obsługa długu publicznego. Planuje się rezerwę w wysokości do 1 % planowanych wydatków tj. w kwocie 100.000 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia. W ramach działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zabezpiecza się kwotę 115.477 zł, z tego planuje się przeznaczyć na: - przekazać dotacje celową w kwocie 3.000 zł. dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania żywności na terenie Gminy Smyków, zgodnie z zał. nr 10. - kwotę 5.100 zł. na realizację projektów w roku bieżącym w ramach PO KL, - kwotę 89.827 zł. na zadania inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 4, - kwotę 12.915 zł. na zadania w ramach funduszu sołeckiego, - kwotę 4.635 zł. na utrzymanie placów zabaw. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, planuje się kwotę 75.000 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie w kwocie 15.000 zł oraz kwotę 60.000 zł na realizacje programu „Rodzina trzy plus w Gminie Smyków” W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeznacza się kwotę 560.006 zł, z tego: -rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowi kwotę 191.700 zł., z tego kwotę 68.910 zł. przeznacza się na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. nr 4, -rozdział 90002 - Gospodarka odpadami stanowi kwotę 190.806 zł., z tego kwotę 30.000 zł. przeznacza się na realizację programu związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych oraz kwotę w wysokości 160.806 zł. przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. -rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi stanowi kwotę 9.000 zł, (składka Ekolog) -rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, stanowi kwotę 148.000 zł., z czego kwota 4.000 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, pozostała w kwocie 144.000 zł. stanowi pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulic, wymianie niezbędnych lamp oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, -rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska – 9.000 zł, -rozdział 90095- Pozostała działalność, stanowi kwotę 11.500 zł i przeznacza się na usługi w zakresie wyceny działek oraz inne wydatki bieżące. W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznacza się kwotę 911.555 zł., z tego: - w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznacza się kwotę 783.219 zł, z tego kwota 643.699 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 3 i nr 4., pozostała kwota w wysokości 139.520 zł. zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem świetlic, - na działalność biblioteki gminnej w rozdziale 92116 przeznacza się kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości 89.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność ustala się kwotę 39.000 zł., z tego na zorganizowanie dożynek gminnych w 2015 przeznacza się kwotę w wysokości 35.000 zł., pozostała kwota w wysokości 4.000 zł stanowi wydatki związane z utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, przeznacza się kwotę 136.191 zł na cele działalności kultury fizycznej i sportu w tym: - kwota 70.000 zł stanowi dotację celową na prowadzenie działalności podstawowej Klubu Sportowego – wyłonionego w drodze konkursu, zgodnie z zał. nr 10, – kwotę 25.491 zł. przeznacza się na zadanie inwestycyjne, – różnica w kwocie 40.700 stanowi pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na cele sportowe. Do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stosowano wskaźnik inflacji cen towarów i usług na poziomie 1,2%. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok planowane są w kwocie 14.264.821 zł., z tego kwotę w wysokości 10.232.974 zł. przeznacza się na wydatki bieżące, co stanowi 71,74% w stosunku do planowanych ogółem oraz kwotę w wysokości 4.031.847 zł. przeznacza się na wydatki majątkowe, co stanowi 28,26% w stosunku do planowanych ogółem, zgodnie z załącznikami do projektu budżetu Nr 3 i Nr 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zał nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

zał nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

zał. nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Gminy Smyków
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

zał. nr 11

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Janus

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »