| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy Oleśnica

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Oleśnica uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Ratusznik


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/VII/15
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 30 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku

Rozdział 1.

Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z art. 4 pkt.17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) jest:

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy;

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

3) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę;

4) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności.

Rozdział 2.
Zadania programu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;

9) edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt

Gmina Oleśnica nie posiada własnego schroniska. Podpisała umowę z Jarosławem Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce na usługi w zakresie wyłapywania, przejęcia i zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Oleśnica w 2015 roku.

Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

Na terenie Gminy nie było dotychczas zgłoszeń dotyczących bezdomnych kotów. W przypadku wystąpienia zjawiska występowania na terenie gminy wolno żyjących kotów, opieka nad nimi będzie realizowana poprzez:

ustalenie miejsc wolno żyjących kotów,

zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich przebywania,

• w miarę możliwości zapewnienia schronienia, w szczególności na okres zimy,

współpraca w realizacji powyższych zadań z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwierząt.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica odbywa się stosownie do napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Bezdomne zwierzęta będą odławiane przez przedsiębiorcę z którym Gmina Oleśnica ma podpisaną umowę na odbiór i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta po odłowieniu transportowane są do schroniska/hoteliku z którym przedsiębiorca ma podpisaną umowę.

Rozdział 6.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy co powinno ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Pies, który opuszcza schronisko będzie poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji.

Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Właściciel schroniska/hoteliku będzie czynił starania o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku/hoteliku. Psy odłowione z terenu Gminy Oleśnica właściciel schroniska/hoteliku będzie przekazywał do adopcji nowym właścicielom.

Rozdział 8.
Usypianie ślepych miotów

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) dopuszcza się w określonych przypadkach usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Czynność ta będzie wykonana wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej.

Rozdział 9.
Wskazanie gospodarstwa rolnego dla zwierząt gospodarskich

Zwierzęta gospodarskie, które w jakikolwiek sposób stały się bezdomne (uciekły, zbłąkały się, zostały porzucone lub źle utrzymywane), będą przekazane do gospodarstwa, Pana Artura Kozioł, Sufczyce 47, 28-220 Oleśnica, które zapewni zwierzęciu właściwe warunki bytowania.

Rozdział 10.
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Gmina Oleśnica, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, zapewnia opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi zranionymi lub chorymi, realizowaną przez Gabinet Weterynaryjny Fox-Vet, ul. Mickiewicza 5a, 28-130 Stopnica, na podstawie podpisanej umowy.

W przypadku ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia, wszystkimi kosztami związanymi
z odłowieniem i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu, obciąża się dotychczasowego właściciela.

Rozdział 11.
Edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami

Zachęcenie szkól i przedszkoli z terenu Gminy do treści programowych, zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt, ich opieką, prawami i obowiązkami ciążącymi na właścicielu zwierzęcia, konsekwencjami z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt.

Rozdział 12.
Środki finansowe na realizację zadań programu

Koszty realizacji programu ponosi Gmina Oleśnica.

Na realizację zadań zawartych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku planuje się kwotę w wysokości 25.000 zł, w tym:

- 20 000 na wyłapanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Oleśnica w 2015 roku.

- 5 000 na pozostałe zadania objęte Programem.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań gminy. Gmina wypełniając powyższy obowiązek przygotowała na podstawie art. 11 a ust. 1 ww. ustawy "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności.

Rozdział 3 ww. programu Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Na terenie gminy powstało schronisko dla bezdomnych zwierząt i jak tylko przedsiębiorca dopełni wszystkich formalności gmina spełni obowiązek zgodnie z art. 11 a, ust. 2, pkt 1 i zapewni bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt.

Zgodnie z wymogiem art. 11 a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt programu został przesłany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »