| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Chełmża

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej zwane dalej usługami, świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi takie świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę lub inne uzasadnione przyczyny.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży oraz jego możliwości finansowych.

§ 3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają:

1) osoby samotne;

2) osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji;

3) rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania i obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb gospodarczych, opiekę pielęgnacyjną i higieniczną zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej czy też miejsca świadczenia.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. W przypadku dzieci, zgodnie z indywidualną terapią dostosowaną do potrzeb dziecka i opracowaną dokumentacją przez odpowiedniego specjalistę

3. Usługi wykonują opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży na umowę o pracę lub osoby zatrudnione na umowę zlecenie, lub w ramach stażu (w przypadku konieczności zapewnienia usług w formie pomocy sąsiedzkiej w godzinach popołudniowych jak i wolnych dniach od pracy).

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i obejmują: usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fizyczną, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 5. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości stawki godzinowej obliczonej od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. W przypadku świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej koszt usługi ustala się na podstawie zawartej umowy cywilno - prawnej, biorąc pod uwagę indywidualny zakres świadczenia usług.

3. Obowiązek odpłatności nie istnieje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

4. Osoby, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie, ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, usługi w formie pomocy sąsiedzkiej oraz usługi specjalistyczne na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie:

1) złożonego wniosku przez osobę zainteresowaną, opiekuna lub członka rodziny;

2) przeprowadzonego wywiadu środowiskowego;

3) przedłożonych dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy;

4) przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (alimentacyjnych) u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie;

5) zaświadczenia lekarskiego:

a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,

b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, ustalającej jednocześnie ich zakres, miejsce i termin świadczenia, wysokość odpłatności.

3. Opłata za usługi wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług lub jej opiekuna przelewem na wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 7. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży dokonuje zmiany wysokości odpłatności za usługi w przypadku zmiany kryterium dochodowego oraz dochodu po tej zmianie od pierwszego dnia następnego miesiąca.

2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych i zstępnych.

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ponosząca odpłatność za usługi może być na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności między innymi w sytuacjach:

1) konieczności ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno - leczniczej;

2) długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora;

4) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług;

5) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych i rehabilitację;

6) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone usługi stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłatności wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskie.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »