| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/14 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zmianami[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Świecie.

Tryb udzielania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę / placówkę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa do Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły/placówki;

3) adres do korespondencji;

4) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

5) typ i rodzaj szkoły/placówki;

6) kategorię uczniów;

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły / placówki, na który będzie przekazywana dotacja;

8) planowaną liczbę uczniów.

4. Organ prowadzący przedszkole, o którym mowa w § 4 ust. 2, dołącza do wniosku o udzielenie dotacji oświadczenie, że w przedszkolu spełnione są warunki o których mowa w art. 90, ust1b ustawy o systemie oświaty.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły / placówki, o której mowa w § 5 ust. 1-5, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji o której mowa w ust.1 stanowi dla przedszkoli załącznik Nr 2, a dla szkół załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Świecie, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Niepubliczne przedszkole, które spełnia warunki określone w art. 90, ust1b ustawy o systemie oświaty otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Świecie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych z oddziałami ogólnymi prowadzonych przez gminę Świecie, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

4. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz niepubliczne gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Do czasu określenia dotacji na dany rok budżetowy, dotacja będzie udzielana zaliczkowo w wysokości ponoszonej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły / placówki w poprzednim roku budżetowym, a następnie wyrównana.

6. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznym ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 5. 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dniadanego miesiąca po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów.

2. Organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji.

3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpis do rejestru szkół i placówek publicznych, do czasu jego aktualizacji.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację o kwocie wykorzystanej w danym miesiącu dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

5. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu gminy Świecie szkół / placówek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej szkoły / placówki.

6. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Ośrodka Oświaty i Wychowania lub Urzędu Miejskiego w Świeciu mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5.

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej szkoły / placówki jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły / placówki kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej szkoły / placówki, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej szkoły/placówki.

5. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacje były pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nadmiernie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. Kontrolowany jest zobowiązany do poinformowania Burmistrza Świecia, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Świeciu nr 75/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wyjątkiem § 4, ust.2, który wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Wejście w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013. 827) regulujące kwestie wychowania przedszkolnego spowodowało między innymi konieczność dokonania zmiany trybu udzielania oraz podstawy obliczenia dotacji. Uchwała określa wzory dokumentów, terminy związane z ubieganiem się osób prowadzących niepubliczne przedszkola i szkoły o udzielanie dotacji, terminy i zasady przekazywania dotacji oraz tryb i zasady przeprowadzania kontroli w tym zakresie.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 114, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1317 z 2014, poz. 7.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 poz.645 i poz.1318.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »