| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Grudziądz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Grudziądz oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - rozumie się przez to szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy w Grudziądzu;

2) placówce - rozumie się przez to:

a) niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

b) niepubliczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

- wpisane do ewidencji, o której mowa w pkt 1;

3) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne prowadzące szkołę lub placówkę;

4) wydatki bieżące - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 3. 1. Dotację udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę, złożony w Urzędzie Gminy w Grudziądzu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy Grudziądz oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Grudziądz, otrzymywana przez Gminę Grudziądz od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Dotacja dla szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grudziądz.

3. Dotacja dla szkoły niewymienionej w ust. 2, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych Gminy Grudziądz tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę lub placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy w Grudziądzu stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

2. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 1, dotacja będzie udzielana w formie zaliczki i wyliczana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.

3. Za okres wymieniony w ust. 2 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a także osoba upoważniona przez ten organ, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy w Grudziądzu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Liczba uczniów (wychowanków), o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole lub placówce na dany miesiąc.

3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Grudziądz w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

5. Dotacja niewykorzystana - nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 7. 1. Wójt Gminy Grudziądz kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy w Grudziądzu upoważnieni na piśmie przez Wójta Gminy Grudziądz.

3. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów (wychowanków) wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej szkole lub placówce dotacji;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 4 uchwały, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.

4. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie;

3) pobrana w nadmiernej wysokości;

- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.

7. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole lub placówce dotacji, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi - kontrolowany.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Grudziądz kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ

Część A

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa organu prowadzącego

.................................................................................

Adres organu prowadzącego

.................................................................................

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji (numer, nazwa i adres banku).........................................................................................................................................

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę lub placówkę

Nazwisko i imię ..............................................

Pełniona funkcja .............................................

Część B

DANE O SZKOLE/PLACÓWCE

Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

.........................................................................................

Nr decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej

.........................................................................................

Nazwa szkoły/placówki

.........................................................................................

Adres szkoły/placówki

........................................................................................

REGON i NIP...............................................................

Dane kontaktowe

Tel. stacjonarny/komórkowy

........................................................................................

Adres e-mail ...................................................................

Typ szkoły/placówki.................................................................................

System kształcenia....................................................................................

Zawody, kierunki kształcenia

.........................................................................................

Część C

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW (WYCHOWANKÓW)

1. Planowana miesięczna liczba uczniów (wychowanków) za okres styczeń - sierpień...............................

2. Planowana miesięczna liczba uczniów (wychowanków) za okres wrzesień - grudzień...........................

Podpis i pieczątka organu prowadzącego

.................................................................

Miejscowość, data .................................................................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW (WYCHOWANKÓW)

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa ........................................................................................

Adres .........................................................................................

DANE O SZKOLE/PLACÓWCE

Nazwa .......................................................................................

Adres .........................................................................................

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

1) .....................

2) .....................

3) .....................

informuję, że liczba uczniów (wychowanków) wg stanu na dzień 1 ............ ......... .

(miesiąc) (rok)

wynosi .................... .

Podpis i pieczątka organu prowadzącego

lub osoby upoważnionej

.................................................................

Miejscowość, data .............................................


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU ....................

(Termin składania rozliczenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym

Miejsce składania rozliczenia: Urząd Gminy w Grudziądzu)

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa ........................................................................

Adres ..........................................................................

DANE O SZKOLE/PLACÓWCE

Nazwa ........................................................................

Adres ..........................................................................

DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW W ROKU ....................

na ostatni dzień miesiąca:

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

......................................................................................................................................................

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Dotacja otrzymana z budżetu powiatu .................... w roku ....................

w wysokości .................... została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących

szkoły/placówki, w tym na:

(w poniższym zestawieniu należy podać kwotę, w jakiej płatność sfinansowano

środkami z dotacji oraz datę i nr faktury lub opis innego dokumentu)

A. Wynagrodzenia razem ........................, w tym:

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto).........................................................

2. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto).........................................................

3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

...................................................................................................................................................

4. Inne (wymienić jakie) ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................

B. Wydatki rzeczowe razem .....................,w tym:

1. Czynsz.........................................................

2. Opłata za wynajem pomieszczeń.........................................................

3. Opłata za energię elektryczną.........................................................

4. Opłata za gaz.........................................................

5. Opłata za energię cieplną.........................................................

6. Opłata za wodę i ścieki.........................................................

7. Opłata za wywóz śmieci.........................................................

8. Zakup środków czystości.........................................................

9. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.........................................................

10. Zakup wyposażenia szkoły lub placówki.........................................................

11. Zakup art. administracyjno-biurowych.........................................................

12. Opłaty pocztowe.........................................................

13. Opłaty telekomunikacyjne.........................................................

14. Pozostałe wydatki niestanowiące wydatków.........................................................

inwestycyjnych (wymienić jakie).........................................................

Suma wydatków...........................

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................)

Podpis i pieczątka organu prowadzącego

.................................................................


Uzasadnienie

Celem uchwały jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Grudziądz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania dotacji oraz wskazuje na podstawy obliczania wysokości dotacji przekazywanych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Grudziądz przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »