| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 72.106.846,32 zł,

- zwiększa się o kwotę 499.765,07 zł po zmianie plan dochodów wynosi 72.606.611,39 zł, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.478.097,98 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.581.158,98 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.330.015,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 961.924,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 605.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.091.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 36.036.939,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 65.623.818,34 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.982.793,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 721.240,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 957.924,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.368.066,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 80.561.846,32 zł

- zwiększa się o kwotę 754.762,07 zł

- zmniejsza się o kwotę 254.997,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 81.061.611,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.132.432,39 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.304.270,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.416.101,51 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.888.169,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.454.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.978.845,72 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 164.816,01 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.929.179,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.757.938,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.809.500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.785.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."

6) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 487.575,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

7) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", Nr 9 "Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2015 roku", Nr 10 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 12 "Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2015 rok", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.922.754,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/99/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60095 "Pozostała działalność" § 6300 na kwotę 5.000,00 zł (pomoc finansowa Powiatu Bydgoskiego) - zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej na rzece Brdzie w miejscowości Okole". Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 600 rozdział 60095 § 6050. W wydatkach dokonano również zwiększenia własnych środków w wysokości 5.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" § 0970 na kwotę 400.000,00 zł (środki z odzyskiwanego podatku VAT) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ulicy Nakielskiej, Kasprzaka i Podgórnej w Koronowie". Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 010 rozdział 01010 § 6050.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na kwotę 2.000,00 zł § 0460.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85395 "Pozostała działalność" § 2007 na kwotę 32.765,07 zł zabezpieczając wydatki na realizacje programu pn. "Wrota sukcesu" realizowanego przez Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307.

Na podstawie informacji od Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" § 0970 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - kwota 6.000,00 zł (dział 900 rozdział 90001 § 6230), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - kwota 4.000,00 zł (rozdział 90019 § 4210, 4300).

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 50.000,00 zł § 6297 - środki z 2014 roku wynikające z rozliczenia zadania pn. "Budowa skateparku w Koronowie".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia - środki w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Dziedzinek).

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" na kwotę 159.903,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 822,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zabezpiecza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół we Wtelnie". Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Gminy Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" na kwotę 483,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" na kwotę 18.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85195 "Pozostała działalność" na kwotę 33.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. "Ucyfrowienie aparatu RTG Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Koronowie - dofinansowanie do zakupu sprzętu wysokospecjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie".

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85305 "Żłobki" na kwotę 160.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek". Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" na kwotę 580,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na kwotę 13.069,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zmieniając klasyfikację budżetową dla zadania inwestycyjnego. Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wynika z podjętej uchwały Rady Sołeckiej - Sołectwo Wierzchucin Królewski.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie (zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń gospodarczych w Dziedzinku). W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 1.623,00 zł (środki w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Dziedzinek).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92695 "Pozostała działalność" na kwotę 623,00 zł zabezpieczając w ramach funduszu sołeckiego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności dla Sołectwa Dziedzinek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »