| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. z późń. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/178/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2013 r. poz. 131, 1533 i 3251) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan


Załącznik do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 października 2015 r.

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu - zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Warlubie, przy ulicy Komorskiej, obok Oczyszczalni Ścieków.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej oraz rolniczej nie będą przyjmowane. Szczegółowy wykaz odpadów znajduje się w § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie.

4. PSZOK obsługiwany jest przez firmę, która w drodze przetargu realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Warlubie

§ 2. 1. Materiały do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie.

2. Przyjęcia tych materiałów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami.

4. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, opony (bez opon od maszyn rolniczych, pojazdów ciężarowych) oraz odpady zielone.

5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 200 kg/nieruchomość /rok,

b) opony - w ilości 4 szt. / nieruchomość / rok,

c) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 2 m3/gospodarstwo domowe/rok przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych (czysty gruz),

d) pozostałe odpady, wymienione w § 3- w każdej ilości.

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

7. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 4 w formie zmieszanej dostarczający jest obowiązany je posegregować. W przypadku odmowy segregacji, odpady nie zostaną przyjęte do PSZOK.

8. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów.

9. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) opakowania z papieru i tektury (15 01 01),

2) opakowania z metali i metale (15 01 04, 20 01 40),

3) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02),

4) opakowania wielomateriałowe (15 01 05),

5) opakowania ze szkła (15 01 07),

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01),

7) przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32),

8) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),

9) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36),

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

12) odpady budowlane - rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. c (17 01 01, 17 01 02),

13) zużyte opony (20 03 99, 16 01 03) w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. b,

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. a.

§ 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny w czwartki od godziny 8.00 do 12.00, w pozostałe dni tygodnia możliwe jest oddanie odpadów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 533 322 271 oraz 52 33 26460.

§ 5. 1. Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

2. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

3. Przyjęcie odpadów będzie rejestrowane na formularzu zawierającym datę przyjęcia odpadu, jego rodzaj, ilość i wagę, oraz dane osoby go dostarczającej.

§ 6. 1. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną.

b) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

c) odpady pochodzące z działalności rolniczej lub prowadzenia działalności gospodarczej

3. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

§ 7. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan


Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest opracowanie Regulaminu dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Główne zapisy dotyczą ograniczonej ilości odpadów, które mieszkaniec może oddać bezpłatnie w punkcie. Dotychczas nie wprowadzono limitów dla jednego mieszkańca, co powodowało masowe oddawanie odpadów przez mieszkańców. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zegarek

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Współwłaściciel Kancelarii Lex Artist. Odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji u Klientów Kluczowych. Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »