| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 i poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy-miasto Grudziądz:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 684 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 888 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 624 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 276 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 29 miejsc - 876 zł,

b) równej lub większej niż 29 miejsc - 1.776 zł.

§ 2. Podatek jest płatny w kasie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu lub na rachunek budżetu miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/107/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 292, poz. 3107).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/126/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

14

936

984

14

1.068

1.392

Trzy osie

12

19

1.092

1.356

19

23

1.140

1.476

23

1.296

1.836

Cztery osie i więcej

12

29

1.416

1.920

29

1.920

2.772


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/126/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

624

1.020

31

1.644

2.184

Trzy osie

12

37

1.452

2.004

37

2.004

2.844

Cztery osie i więcej

12

37

2.064

2.088

37

2.676

2.844


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/126/15
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

25

204

360

25

372

648

Dwie osie

12

28

240

360

28

38

936

1.440

38

1.332

1.968

Trzy osie i więcej

12

37

792

1.092

37

1.092

1.488


Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z poźn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki podatku nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych na każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

Rada gminy może różnicować wysokość stawek podatku od środków transportowych w szczególności ze względu na wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w 2016 r. zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. poz. 735). Natomiast obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. ogłoszono minimalne stawki podatku od środku transportowych obowiązujące w 2016 r. (M. P. poz. 1029).

Na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2015 r. obowiązywały stawki podatku od środków transportowych podjęte uchwałą Nr XVIII/107/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 292, poz. 3107).

Wzorem lat ubiegłych zaproponowano podział stawek podatkowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i od rodzaju zawieszenia pojazdu. Ponadto w projekcie uchwały uwzględniono zmienioną od 1 stycznia 2016 r. metodę różnicowania stawek dla autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia z wyłączeniem miejsca kierowcy. Obecnie ustalana jest stawka dla autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 i równej lub większej niż 30 miejsc. Od 1 stycznia 2016 r. stawkę ustalać się będzie dla autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 29 i równej lub większej niż 29 miejsc.

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. dokonano stosownych przeliczeń, uwzględniając dolne i górne granice stawek kwotowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponowane stawki podatku od środków transportowych zostały zaokrąglone do pełnych złotych i ustalone w kwocie podzielnej przez "12". Powyższe spowodowane jest faktem, iż podatek od środków transportowych jest płatny za pełne miesiące, a należności podatkowe zaokrągla się do pełnych złotych.

Według ewidencji podatkowej istnieje 1 309 środków transportowych, których dotyczy obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, określony w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tego w posiadaniu osób fizycznych znajduje się 619 środków transportowych, osób prawnych - 690.

Propozycja wzrostu stawek przeciętnie o 6% oparta jest na analizie stawek obowiązujących na terenie miasta Grudziądza w latach 2009 - 2015, które były co do zasady na tym samym poziomie. Zmiana wysokości pięciu stawek na 2010 r. i siedmiu stawek na 2012 r. polegała tylko na unormowaniu tych stawek do poziomu stawek minimalnych określonych w ustawie. Niezwiększanie stawek od roku 2009 przy jednoczesnym wzroście stawek maksymalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów powodowało znaczne skutki uszczuplenia dochodów z tego źródła, co przedstawia poniższa tabela.

Podatek
od środków transportowych

Rok

Uszczuplenie dochodów

z tytułu obniżenia stawek

(zł)

Dochód z tytułu podatku
(zł)

osoby prawne

2009

954 533,79

741 920,18

2010

639 815,61

671 408,12

2011

671 259,38

703 522,43

2012

703 869,76

610 604,50

2013

791 217,40

633 832,60

2014

840 596,16

674 409,10

osoby fizyczne

2009

720 077,39

586 605,50

2010

574 894,38

551 377,76

2011

617 666,03

647 983,59

2012

630 407,75

606 269,06

2013

646 493,54

588 408,65

2014

682 076,64

589 307,20

Szacuje się, że dochody miasta Grudziądza w 2016 r. z tytułu podatku od środków transportowych przy zastosowaniu proponowanych stawek wzrosną w porównaniu do 2015 r. o 70.000 zł.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »