| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/679/10 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Łapach


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598 z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz.1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) -Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Domowi Kultury w Łapach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc:
1) uchwała Nr XLI/369/98 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Łapach,
2) uchwała Nr XXI/198/2000 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w statucie Domu Kultury w Łapach.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Łap.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
STATUT
Domu Kultury w Łapach
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba
§ 1. Dom Kultury w Łapach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z póz. zm.).
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.).
3) niniejszego Statutu.
§ 2. Dom Kultury posiada osobowość prawną.
§ 3. Terenem działania Domu Kultury jest obszar gminy Łapy.
§ 4. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Łapy.
§ 5.
1. Organizatorem Domu Kultury w Łapach jest Gmina Łapy.
2. Organizator zapewnia Domowi Kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.
Rozdział II
Zakres działalności
§ 6.
1. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Łapy.
2. Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:
1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
3) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego.
4) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
§ 7. Realizując podstawowe zadania, Dom Kultury:
1) Organizuje wystawy i wernisaże artystów regionu.
2) Organizuje przedstawienia teatralne.
3) Prowadzi działalność kinową.
4) Tworzy koła i zespoły zainteresowań, pracownie i warsztaty twórcze.
5) Organizuje imprezy w obiektach własnych, w parkach, na placach, ulicach miejskich.
6) Sprawuje opiekę organizacyjną i artystyczną nad zespołami folklorystycznymi i miejską orkiestrą dętą.
7) Tworzy, udostępnia i dokumentuje dobra i wartości kultury.
8) Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą w dziedzinie kultury i sztuki.
9) Wydaje gazetę lokalną.
§ 8. Domowi Kultury podlegają niżej wymienione placówki terenowe:
1) Wiejski Dom Kultury w Uhowie,
2) Wiejski Dom Kultury w Łapach - Szołajdach,
3) Wiejski Dom Kultury w Płonce Kościelnej,
4) Świetlica Wiejska w Bokinach,
5) Świetlica Wiejska w Łupiance Starej.
§ 9. Dom Kultury współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym oraz innymi instytucjami kultury i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.
Rozdział III
Organy zarządzające oraz sposób ich powoływania
§ 10.
1. Dyrektor Domu Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 11. 1. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz w trybie przewidzianym w ustawie, określonej w § 1 pkt.1.
2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Burmistrz ustala regulamin konkursu
§ 12. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Domu Kultury, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
Rozdział IV
Sposób uzyskiwania środków finansowych
§ 13. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury określonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt.1.
§ 14. Działalność Domu Kultury finansowana jest z dotacji przekazanych przez Organizatora, wpływów z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 15. Dom Kultury w Łapach może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe realizacji działalności kulturalnej w zakresie odpowiadającym jego działalności statutowej.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Radę Miejską w Łapach.
§ 17. Pracownicy Domu Kultury wynagradzani są wg. zasad określonych w Regulaminie Wynagradzania, ustalonym przez Dyrektora po uzgodnieniu z Organizatorem.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 18.
1. Statut nadaje Rada Miejska w Łapach w drodze uchwały.
2. Zmiany statutu mogą być przeprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 19. Połączenie lub podział Domu Kultury nastąpić może wyłącznie w trybie określonym w art. 18-21 ustawy, o której mowa w §1 pkt.1 niniejszego statutu.
§ 20. Likwidacja Domu Kultury może nastąpić tylko i wyłącznie po upływie 6 miesięcy od podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji. Zasady postępowania z mieniem zlikwidowanej instytucji kultury określa ustawa, o której mowa w §1 pkt.1 niniejszego statutu.
§ 21. Dom Kultury używa pieczęci:
Dom Kultury
18-100 Łapy
ul. Nowy Rynek 15
NIP 966-05-73-936
tel. 85 715-23-00, fax 85 715-20-71

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »