| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/139/10 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo


Na podstawie art. 30 ust. 6 art.54 ust. 3 i 7 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz. 674 i Dz. U. Nr 170, poz. 1218 ) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006r. Nr 43, poz. 293) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz zasady ich przyznawania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz
Załącznik do uchwały Nr XXVI/139/10
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 26 lutego 2010 r.
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
- uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp,
- umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
- pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz potrzebujących szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
- systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
- podnoszenie umiejętności zawodowych,
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) otrzymanie wyróżniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny za okres stażu,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
- udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
- udział w komisjach przedmiotowych i innych,
- opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
- prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
§ 2. 1. Wielkość nakładów finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ustala się w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny nauczyciela, a dla dyrektorów 10%.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego; w stosunku do polonistów nie wyższy niż 15%, a dla dyrektorów 30%.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 1, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 2
Dodatek funkcyjny
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny.
§ 2. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych powodów, do których jest przypisany ten dodatek.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
§ 3. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły uzależniony jest od liczby oddziałów w szkole i tak:
1) dyrektorowi szkoły do 7 oddziałów - od 10 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego;
2) dyrektorowi szkoły od 8 do 12 oddziałów - od 20 % do 35 % wynagrodzenia zasadniczego;
3) dyrektorowi szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów od 25 % do 40 % wynagrodzenia zasadniczego;
2. Wicedyrektorowi szkoły należy się dodatek funkcyjny w wysokości 50 % dodatku dyrektora.
§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono funkcję opiekuna stażu.
3. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego ten staż.
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy w wysokości 4 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 6. Dodatki funkcyjne wypłaca się miesięcznie z góry.
Rozdział 3
Dodatek za warunki pracy
§ 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Dz.U.Nr 43, poz. 293).
§ 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 1 wynosi 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania.
§ 3. Dodatek przyznaje nauczycielowi - dyrektor, a dyrektorowi - Wójt na okres roku szkolnego.
§ 4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Rozdział 4
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiazkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
§ 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się pełną godzinę.
§ 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni wolne, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku:
1) zawieszenia zająć z powodu epidemii i mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż 7 dni;
4) udział w rekolekcjach;
5) udziałem w konferencjach metodycznych;
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte
§ 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny pondwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3, 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 5. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego - przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.
§ 6. Nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w § 1.
2. Godziny doraźnych zastępstw przydzielane są w pierwszej kolejności nauczycielowi właściwego lub pokrewnego przedmiotu.
§ 8. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 5 przysługuje za godziny faktycznie realizowane.
§ 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Rozdział 5
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym:
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.
§ 2. Wysokość nagrody dyrektora dla nauczyciela nie może przekroczyć minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
§ 3. Wysokość nagrody Wójta dla nauczyciela i dyrektora nie może przekroczyć maksymalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
§ 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 1 roku.
§ 5. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy i spełnia co najmniej pięć z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniowski) I - II miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
- posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
- prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach wystawach i spotkaniach,
- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe,
- prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży,
- osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2) w zakresie pracy wychowawczo - opiekuńczej:
- zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
- prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
- organizuje współpracę z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją i innymi organizacjami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
- organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
- udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
3) Nagrodę dyrektora przyznaje się na wniosek:
- dyrektora szkoły,
- rady pedagogicznej,
- organizacji związkowej działającej w szkole.
§ 6. 1. Nagrodę Wójta mogą otrzymać nauczyciele, którzy spałniają kryteria określone w § 5 oraz dyrektorzy szkół uzyskując wymierne efekty w zakresie:
- dbania o wysoki poziom szkoły, poprzez odpowiedni dobór kadry,
- inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
- organizowania pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
- umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
- pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,
- dbania o bazę szkoły, remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie,
- wszechstronnej współpracy ze środowiskiem szkoły.
2. Nagrodę Wójta przyznaje się na wniosek:
- dyrektora szkoły - w przypadku nauczycieli,
- rady pedagogicznej,
- organizacji związkowej działającej w szkole.
3. Wójt może przyznać nagrodę również z własnej inicjatywy.
§ 7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 8. Nagrody są przyznawane w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
Rozdział 6
Dodatek mieszkaniowy
§ 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 2. 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego uzależniona jest od liczby członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i wynosi:
1) 1 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwanego dalej ,,najniższym wynagrodzeniem" - dla 1 osoby;
2) 2 % najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób;
3) 3 % najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób;
4) 6 % najniższego wynagrodzenia - dla 4 osób;
5) 8 % najniższego wynagrodzenia - dla 5 osób;
6) 10 % najniższego wynagrodzenia - dla 6 i więcej osób.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela, współmałżonka oraz wspólnie z nim zamieszkujących i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu dzieci.
§ 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 1 - 6. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 4. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy na jego wniosek.
§ 5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt.
§ 6. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie z góry.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »