| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, obowiązujące na terenie Gminy Jasionówka w następujących wysokościach:

1) przy dokonywaniu sprzedaży z:

a) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 8 zł;

b) z wozu konnego, jednego stołu - 10 zł;

c) ze straganu typu "szczęki", namiotu, samochodu osobowego, przyczepy ciągnika rolniczego - 16 zł;

d) z samochodu ciężarowego - 18 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 728,64 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa i powierza się pobór inkasa Pani Jadwidze Wojciechowskiej zam. w Jasionówce, ul. Białostocka 12 oraz Panu Krzysztofowi Guziejko pracownikowi Urzędu Gminy Jasionówka.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Jasionówka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »