| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/XII/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1211 i poz. 1244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy Kulesze Kościelne w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i podmiotów wymienionych w § 1.

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami i podmiotami wymienionymi w § 1, prowadzącymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy należących do zadań gminy.

§ 3. 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacji projekcie.

2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

4. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do wyrażenia stanowiska w danej sprawie.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) konsultacji pisemnej - w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

2) konsultacji ustnej - podczas spotkań organizowanych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego

2. Dopuszczalne są inne formy, zapewniające ich szeroki dostęp.

3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne publikowana będzie informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: podmiot, termin, forma konsultacji i telefon osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. 1. Decyzję o wyborze formy i terminu przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

2. Wójt Gminy określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot, formę, termin oraz wyniki konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »