| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XXII/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2013

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienić załącznik inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.510.534,00 zł przeznacza się:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 351.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.159.534,00 zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 28.739.839,00 zł, w tym dochody:

a) majątkowe - 1.101.919,00 zł;

b) bieżące - 27.637.920,00 zł.

2) plan wydatków ogółem: 31.899.373,00 zł, w tym wydatki:

a) majątkowe - 12.439.993,00 zł

b) bieżące - 19.459.380,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 167/XXII/13
Rady Gminy Zambrów
z dnia 15 marca 2013 r.

Plan dochodów na 2013 r.

Rodzaj zadania:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 225 466,00

0,00

3 558 000,00

16 783 466,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 475 914,00

0,00

3 558 000,00

6 033 914,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

100 000,00

0,00

3 558 000,00

3 658 000,00

758

Różne rozliczenia

5 373 214,00

0,00

23 126,00

5 396 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 731 193,00

0,00

23 126,00

3 754 319,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 731 193,00

0,00

23 126,00

3 754 319,00

852

Pomoc społeczna

498 463,00

0,00

17 238,00

515 701,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 167/XXII/13
Rady Gminy Zambrów
z dnia 15 marca 2013 r.

Plan wydatków na 2013 r.

Rodzaj zadania:

Własne:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 225 466,00

0,00

3 558 000,00

16 783 466,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 475 914,00

0,00

3 558 000,00

6 033 914,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

100 000,00

0,00

3 558 000,00

3 658 000,00

758

Różne rozliczenia

5 373 214,00

0,00

23 126,00

5 396 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 731 193,00

0,00

23 126,00

3 754 319,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 731 193,00

0,00

23 126,00

3 754 319,00

852

Pomoc społeczna

498 463,00

0,00

17 238,00

515 701,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

51 000,00

0,00

17 238,00

68 238,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

51 000,00

0,00

17 238,00

68 238,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 906 000,00

0,00

5 100,00

1 911 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

0,00

5 100,00

5 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0,00

0,00

5 100,00

5 100,00

bieżące

21 401 271,00

0,00

3 607 364,00

25 008 635,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

329 562,00

0,00

0,00

329 562,00

majątkowe

majątkowe razem:

1 101 919,00

0,00

0,00

1 101 919,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 101 919,00

0,00

0,00

1 101 919,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

2 506 000,00

0,00

36 000,00

2 542 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

bieżące

2 593 285,00

0,00

36 000,00

2 629 285,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

25 096 475,00

0,00

3 643 364,00

28 739 839,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 431 481,00

0,00

0,00

1 431 481,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 167/XXII/13
Rady Gminy Zambrów
z dnia 15 marca 2013 r.

Załącznik inwestycyjny na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 306 493,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 306 493,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 306 493,00

Spinka Osowiec - Długobórz, Laskowiec Nowy- Wola Zambrowska

400 000,00

Studnia gł. Poryte Jabłoń

906 493,00

600

Transport i łączność

5 760 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5 760 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 760 000,00

Budowa drogi Wola Zambrowska

600 000,00

Budowa mostu Wola Zambrowska

300 000,00

Droga Długobórz kolonia

600 000,00

Droga Długobórz osiedle

200 000,00

Droga Nagórki

200 000,00

Droga Nowy Borek

350 000,00

Droga Sędziwuje

100 000,00

Droga Stare Krajewo przez wieś

400 000,00

Droga Tabędz

100 000,00

Droga wewnętrzna Długobórz

300 000,00

Droga Zagroby Zakrzewo - Śledzie

1 100 000,00

Działki

100 000,00

Parking Tabędz, Łady Polne, Mroczki, Rykacze

410 000,00

Ścieżka rowerowa

1 000 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 600 000,00

80101

Szkoły podstawowe

1 600 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 600 000,00

Modernizacja SP Stary Skarżyn

400 000,00

Modernizacja SP Wisniewo

1 200 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 250 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 250 000,00

Dokumentacja kan. Laskowiec

150 000,00

Kanalizacja

1 100 000,00

90095

Pozostała działalność

750 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750 000,00

Garaż Tabędz

100 000,00

Modernizacja świetlic Długobórz, Zbrzeźnica, Łady Polne, Konopki Jałbrzyków Stok

550 000,00

Ogrodzenie Zagroby Zakrzewo

100 000,00

Razem

10 666 493,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »