| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Miasto Białystok w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

zawarte pomiędzy:

Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543 00 10 446, reprezentowaną przezBurmistrza Miasta Hajnówki Jerzego Siraka, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym"

a

Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542 030 46 37 reprezentowanym przezPrezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVII/135/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty oraz zgodnie z § 2 uchwały Nr XLIV/506/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zainteresowanym Gminom i Powiatom, Przekazujący powierza Przejmującemu, począwszy od dnia 1 października 2012 r. realizację zadań związanych z uczestniczeniem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w nauce religii prowadzonej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Zbór w Białymstoku w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce.

§ 2. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, nr konta: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058, środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczyciela skierowanego przez władze zwierzchnie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej do nauczania religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia w/w religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości kosztów.

4. Środki, o których mowa w ust.1, należne Przejmującemu za okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. zostaną przekazane przez Przekazującego w terminie 21 dni od zawarcia niniejszego porozumienia.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec roku szkolnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Jerzy Sirak

Prezydent Miasta Białegostoku


dr hab. Tadeusz Truskolaski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »