| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.Nr.142.poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Miasta Leżajska z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

3. Zadania publiczne podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy miasta Leżajska bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego realizowanego na terenie miasta Leżajska na formularzu, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składny jest do Burmistrza Leżajska.

§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komisja ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołana przez Burmistrza Leżajska.

2. Komisja ds. wspierania inicjatyw lokalnych, w ciągu 14 dni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów:

1) dokonuje analizy wniosku,

2) dokonuje oceny wniosku zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie oceny merytorycznej wniosku stanowiący zał. nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów określając mu odpowiedni termin. W takim przypadku bieg terminu do zakończenia prac Komisji ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a) aktualny odpis z KRS bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),

b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

§ 4. 1. Ostatecznej oceny wniosków dokonuje Burmistrz Leżajska.

2. Ocenie podlegają tylko wnioski, które uzyskały powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów w karcie oceny.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Leżajska informuje Wnioskodawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 5. Środki finansowe przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację zadania nie mogą pochodzić z budżetu Miasta.

§ 6. Wnioski o których mowa w § 2, powinny być złożone w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

§ 7. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta zawiera się umowę z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. Umowa winna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy,

2) wysokość kwoty współfinansowania Miasta i tryb płatności,

3) udział Wnioskodawcy,

4) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym,

5) tryb kontroli wykonania zadania,

6) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania,

7) regulacje ustalające fakt przejścia na Miasto prawa własności do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji inicjatywy,

8) zobowiązanie Wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.

2. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Ireneusz Stefański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Karta oceny merytorycznej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »