| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Na podstawie podstawie art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149, poz. 887 z   późń. zm.) w   związku z   art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)  

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala co następuje:  

§   1.   1.   W postępowaniach, o   których mowa w   art. 194 ust. 3   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej o   odstąpienie od odpłatności, umorzenie w   całości lub części łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, stosuje się poniższe zasady ogólne:  

1)   zasadę wspierania osób i   rodzin w   przezwyciężaniu sytuacji i   okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w   pieczy zastępczej,  

2)   zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności wraz z   rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej a   odpłatność dotyczy ich pobytu,  

3)   zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i   zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności,  

4)   zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i   osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu.  

2.   Powyższe zasady stosowane są wraz z   oceną sytuacji, o   których mowa w   § 3, § 4, § 5   i § 6   niniejszej uchwały.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie, rozumie się przez to ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm. ),  

2)   dochodzie, rozumie się przez to dochód w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 12 marca  
2004 r. o   pomocy społecznej ( t.j. Dz .U. z   2009r. nr 175 poz. 1362 z   póź. zm. ),  

3)   osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3,ust. 4   i ust. 5   ustawy,  

4)   dziecku, rozumie się przez to dziecko przebywające w   pieczy zastępczej,  

5)   opłacie, rozumie się przez to opłatę określoną w   art. 193 ust. 1   ustawy,  

§   3.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas określony w   decyzji.  

2.   Odstąpienie od ustalenia może nastąpić w   następujących sytuacjach:  

1)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej, a   osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w   pieczy zastępczej.  

3.   Poza okolicznościami, o   których mowa w   ust. 2, można odstąpić od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u   których w   rodzinie występuje jedna z   następujących okoliczności:  

1)   długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,  

2)   orzeczona niepełnosprawność,  

3)   pobyt rodzica w   domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,  

4)   pobyt rodzica w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym,  

5)   samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną,  

6)   ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,  

7)   bezradność w   sprawach opiekuńczo-wychowawczych i   prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

8)   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  

9)   inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie.  

4.   Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na wniosek osób, o   których mowa w   § 2   pkt 3   po przedłożeniu niezbędnych dokumentów uwzględniających sytuację majątkową, rodzinną i   zdrowotną osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności.  

§   4.   Umorzenie w   całości naliczonej należności z   tytułu opłaty, wraz z   odsetkami, może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w   następujących sytuacjach:  

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,  

2)   pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i   wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

3)   osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, opłata dotyczy jej pobytu i   spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o   której mowa w   art. 142 ustawy,  

4)   po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o   których mowa § 3   ust. 2,  

5)   występują okoliczności, o   których mowa w   § 3   ust. 3.  

§   5.   1.   Umorzenie w   części naliczonej opłaty może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w   sytuacji spełnienia przynajmniej 2   z poniższych przesłanek:  

1)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych, wynosi nie więcej niż  
300 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,  

4)   osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

5)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2.   Umorzenie w   części naliczonej opłaty może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w   pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w   pieczy, w   tym okresu aktualnego pobytu dziecka w   pieczy zastępczej.  

3.   Przy ustalaniu wysokości części naliczonej należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby możliwości i   uprawnienia.  

§   6.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę naliczonej należności w   całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z   poniższych okoliczności:  

1)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z   pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do rodziny,  

2)   osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do rodziny ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

4)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, bezradność w   sprawach opiekuńczo-wychowawczych i   prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

§   7.   Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w   całości lub części łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty naliczonej należności następuje w   drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i   zebraniu niezbędnego materiału dowodowego.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XXX/204/05 Rady Powiatu Mieleckiego z   dnia 30 sierpnia 2005r.  
w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich w   rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego  


Henryk   Niedbała

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »