| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Besko

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Besko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na rok 2013” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Besko.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mermer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2013
Rady Gminy Besko
z dnia 29 stycznia 2013 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na 2013r.”

§ 1. Podstawą opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na 2013r.” jest:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity – Dz. U. z 2003r. , Nr 106 poz. 1002 z późn. zm. ).

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej - Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt - Dz.U. 2007 nr 98 poz. 654

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych - Dz.U. 2004 nr 16 poz. 166

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne - Dz.U. 2003 nr 77 poz. 687

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.- Dz.U. 1998 nr 116 poz. 753

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych - Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1992

§ 2. Postanowienia ogólne:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko ma zastosowanie do wszystkich zwierząt w szczególności psów i kotów, oraz zwierząt gospodarskich znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Besko.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Besko,

b) schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,

c) przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt,

d) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

e) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

f) zwierzętach dzikich należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka,

g) programie, należy przez to rozumieć „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko na 2013r.”,

h) organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,

i) adopcji, należy przez to rozumieć przyjęcie zwierzęcia bezdomnego przez osobę fizyczną ze zobowiązaniem zapewnienia mu stałej opieki i utrzymania na własny koszt.

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Besko.

2. Realizatorami Programu są:

a) urząd,

b) organizacje pozarządowe współpracuję z Urzędem Gminy Besko, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

§ 4. Cele i zadania programu:

1. Program powstał w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Główne cele programu to:

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

c) odławianie bezdomnych zwierząt,

d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

f) usypianie ślepych miotów,

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich .

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom


Brak schroniska dla zwierząt na terenie gminy Besko, całego powiatu sanockiego jak również powiatów sąsiednich ogranicza możliwości przekazania zwierząt bezdomnych do schroniska.

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Besko jest realizowane poprzez:

a) zawieranie umów z uprawnionymi podmiotami w zakresie wyłapywania, opieki nad zwierzętami do czasu znalezienia właściciela oraz przekazanie zwierzęcia do adopcji,

b) prowadzenie stałej współpracy oz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi ośrodek adopcyjny,

c) prowadzenie współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego celem wytypowania gospodarstw, w których możliwe będzie umieszczanie bezdomnych zwierząt gospodarskich,

d) zakup i wydawanie karmy dla kotów ich społecznym opiekunom zarejestrowanym w Urzędzie.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje:

a) przekazanie klatek dla bezdomnych psów z terenu Gminy Besko oddanych pod opiekę tymczasową,

b) zapewnienie opieki weterynaryjnej dla psów z terenu Gminy Besko oddanych pod opiekę organizacji pozarządowej,

c) wspólne działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla zwierząt bezdomnych,

d) działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie następować w przypadku ich ucieczki, zabłąkania lub porzucenia przez właściciela.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez uprawnione podmioty , z którymi Gmina Besko podpisze umowy w tym zakresie.

3. Odławianie zwierząt chorych jak również tych zwierząt w szczególnych przypadkach, które okaleczyły ludzi, w związku z potrzebą poddania ich obserwacji lekarsko-weterynaryjnej celem wykluczenia wścieklizny.

4. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez uprawnione podmioty , z którymi Gmina Besko podpisze umowy w tym zakresie.

5. Po odłowieniu zwierzęta mogą przebywać czasowo pod opieką uprawnionych podmiotów lub zostać przekazane organizacji pozarządowej.

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt:

1. Gmina Besko nie będzie prowadzić schroniska dla zwierząt na swoim terenie.

2. W przypadku braku możliwości przekazania zwierzęcia bezdomnego do adopcji lub braku możliwości zapewnienia mu właściwych warunków przez organizacje pozarządową zwierzę zostaje przekazane do najbliższego schroniska dla zwierząt lub schroniska, które zgodzi się go przyjąć

3. W przypadku przekazania zwierzęcia do schroniska, miejsca tymczasowego przetrzymywania lub adopcji Gmina Besko zobowiązuje się do pokrycia kosztów sterylizacji lub kastracji.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

a) organizacje pozarządowe,

b) uprawnione podmioty, z którymi Gmina Besko planuje zawrzeć umowy,

c) urząd.

2. Poszukiwania nowych właścicieli odbywać się będzie przy użyciu ogłoszeń w prasie, wpisów na stronach internetowych portali ogłoszeniowych itp.

3. Gmina Besko będzie promować adopcję zwierząt.

4. Osoba, która zobowiązała się przygarnąć zwierzę podpisuje umowę adopcyjną .

§ 9. Usypianie ślepych miotów.

1. Usługi usypiania ślepych miotów będzie wykonywał uprawniony podmiot, z którym Gmina Besko podpisze umowę w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach drogowych.

2. Transportem miotu do uprawnionego podmiotu zajmuje się Przedsiębiorca zatrudniony do wyłapywania zwierząt bezdomnych.

3. Koszt usypiania ślepych miotów ponosi Gmina Besko.

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Urząd przygotuje listę gospodarstw, w których mogą być umieszczane bezdomne zwierzęta gospodarskie.

2. Wytypowane gospodarstwa muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich innych niż te, które zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 116 poz.778).

3. Gmina Besko zapewni transport dla zwierzęcia do miejsca przetrzymywania.

4. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Gmina Besko podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Usługi w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy i opieki dla zwierząt, będących ofiarami kolizji drogowych będzie wykonywał uprawniony podmiot z którym Gmina Besko podpisze umowę.

2. Dane adresowe uprawnionego podmiotu zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.

§ 12. 1. Służby interwencyjne tj. Policja, Straż Pożarna z terenu Gminy, oraz Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, zostaną powiadomione o wyborze firm świadczących usługi w zakresie zapobiegania bezdomności jak również o numerze telefonu koordynatora gminnego

2. Podczas interwencji z udziałem zwierząt służby te będą mogły wzywać firmy świadczące usługi dla Gminy.

3. Kosztami interwencji z udziałem zwierząt w przypadku wezwania przez Policję, Straż Pożarną i Powiatową Inspekcję Weterynaryjną, zostanie obciążona Gmina.

4. Organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne, będą mogły dostarczyć samodzielnie ranne zwierzę do Lecznicy.

5. W trakcie przyjęcia pracownik lecznicy ma obowiązek spisać notatkę z zajścia, stanowiącą załącznik nr 2 do Programu.

6. Kosztami leczenie zwierzęcia będzie obciążona Gmina

7. Gmina będzie prowadzić dokumentowanie i archiwizowanie wszystkich istotnych czynności, zdarzeń i faktów.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w Programie, obowiązujące będą ustawy i rozporządzenia ujęte w § 1 programu.

§ 14. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady Gminy dotycząca budżetu gminy.

                                         

             


                                                                     

Załącznik nr 1 do Programu

opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie

Gminy Besko na 2013r.

                                                                                                                Besko dnia……….

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt

Adres zamieszkania

numer telefonu

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich
liczba i płeć

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielanej zwierzętom opieki
Informacje dodatkowe /np. informacja o
konieczności wykonania zabiegów:
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub
usypiania ślepych miotów/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Besko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm.)

…..................................................                                                   …...................................................

miejscowość, data                                                                            podpis opiekuna społecznego zwierząt


Załącznik nr 2 do Programu

opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie

Gminy Besko na 2013r.

Notatka z przyjęcia zwierzęcia do lecznicy

Data:

Godzina:

Osoba zgłaszająca

Instytucja:               …………………

Nazwisko:               …………………

Imię:                             …………………

Nr dow. os.               …………………

Adres:                             …………………

Tel:                             …………………

Email:                             …………………              

Opis zwierzęcia

Gatunek:                             ………………….

Rasa:                             ………………….

Kolor:                             ………………….

Płeć:                             ………………….

Wiek:                             ………………….

Opis okoliczności zdarzenia (wypadku)

Data:                             ………………….

Miejsce:                             ………………….

Świadkowie:               ………………….

……………………………………...

Dokładny opis zdarzenia

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Podpis przekazującego zwierzę                                                                       Pieczątka i podpis lekarza weterynarii

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »