| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV.361.2014 Rady Miejskiej w Sieniawie

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 358 090,98 zł zał. nr 1; tab.1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 660 594,52 zł zał. nr 1; tab.2

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 1 018 685,50 zł zał. nr 1; tab.3

§ 2.

I. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 27 231 985,38 zł

2. Plan wydatków ogółem: 25 891 576,11 zł

§ 3. Zmiany planów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.                                         

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.             

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie


Danuta Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.361.2014
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

1. Zwiększenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

Kwota

020

LEŚNICTWO

5 327,73

5 327,73

02001

GOSPODARKA LEŚNA

5 327,73

5 327,73

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

129,65

129,65

0830

Wpływy z usług

5 198,08

5 198,08

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

280 129,72

280 129,72

60078

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

280 000,00

280 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Promesa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi

280 000,00

280 000,00

60095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

129,72

129,72

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

128,71

128,71

0920

Pozostałe odsetki

1,01

1,01

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8,96

8,96

71095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

8,96

8,96

0920

Pozostałe odsetki

8,96

8,96

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

35 826,30

35 826,30

75615

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

5 074,00

5 074,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 074,00

5 074,00

75616

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU   OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

33,49

33,49

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

33,49

33,49

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

30 718,81

30 718,81

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

30 718,81

30 718,81

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

20 254,65

20 254,65

75801

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 000,00

20 000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

20 000,00

20 000,00

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

254,65

254,65

0920

Pozostałe odsetki

254,65

254,65

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

200,00

200,00

80104

PRZEDSZKOLA

200,00

200,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

200,00

200,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 341,76

6 341,76

90019

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

6 341,76

6 341,76

0690

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

498,75

498,75

0830

Wpływy z usług - utylizacja azbestu

403,91

403,91

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

5 439,10

5 439,10

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 001,86

10 001,86

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

10 001,86

10 001,86

0920

Pozostałe odsetki

1,86

1,86

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Umowa z UM na realizację zadania pn. "Utworzenie centrum kulturalnego sołectwa Leżachów poprzez uporządkowanie placu szkolnego"

10 000,00

10 000,00

R A Z E M

358 090,98

358 090,98

2. Zmniejszenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

Kwota

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

126 000,00

126 000,00

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

126 000,00

126 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Rekultywacja i budowa zbiornika wodnego na terenie obiektu sportowego w Sieniawie"

126 000,00

126 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

63 368,09

63 368,09

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

63 368,09

63 368,09

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Przebudowa drogi gminnej Rudka - Przymiarki dz. Nr 1921”- 44 645,29; "Przebudowa drogi gminnej Leżachów dz. Nr 697/1"- 18 722,80

63 368,09

63 368,09

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

455 000,00

455 000,00

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

455 000,00

455 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Remiza OSP w Sieniawie"

455 000,00

455 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 800,68

2 800,68

80104

PRZEDSZKOLA

2 800,68

2 800,68

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 800,68

2 800,68

851

OCHRONA ZDROWIA

8 950,00

8 950,00

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

8 950,00

8 950,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 250,00

1 250,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 300,00

6 300,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 400,00

1 400,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 475,75

4 475,75

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

4 475,75

4 475,75

4300

Zakup usług pozostałych

4 475,75

4 475,75

R A Z E M

660 594,52

660 594,52

3. Zwiększenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

Kwota

020

LEŚNICTWO

60 000,00

60 000,00

02001

GOSPODARKA LEŚNA

60 000,00

60 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

40 000,00

40 000,00

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,                 GAZ I WODĘ

40 150,36

40 150,36

40002

DOSTARCZANIE WODY

40 150,36

40 150,36

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Wymiana odcinka wodociągu przy ul. Poniatowskiego w Sieniawie"

40 150,36

40 150,36

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

450 000,00

450 000,00

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

70 000,00

70 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Przebudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego w Sieniawie"

70 000,00

70 000,00

60078

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

380 000,00

380 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Przebudowa drogi na dz. nr ew. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000-0+996"

380 000,00

380 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 600,00

25 600,00

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

25 600,00

25 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Wymiana oświetlenia fontanny w Sieniawie"

5 600,00

5 600,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5 000,00

5 000,00

71095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

2 000,00

2 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14 000,00

14 000,00

75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

14 000,00

14 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

4 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

119 500,00

119 500,00

75405

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

60 000,00

60 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

60 000,00

60 000,00

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

59 500,00

59 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"Pompa szlamowa WT-30X"- OSP Czerwona Wola - 4 500,00; "Samochód średni ratowniczo-gaśniczy" -  OSP Sieniawa - 55 000,00

59 500,00

59 500,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 700,00

10 700,00

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

7 000,00

7 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 000,00

7 000,00

80104

PRZEDSZKOLA

3 700,00

3 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

200,00

4300

Zakup usług pozostałych Malowanie pomieszczeń w budynku przedszkola

3 500,00

3 500,00

851

OCHRONA ZDROWIA

39 668,81

39 668,81

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

37 118,81

37 118,81

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 689,42

35 689,42

4300

Zakup usług pozostałych

1 429,39

1 429,39

85158

IZBY WYTRZEŹWIEŃ

2 550,00

2 550,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane              na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 550,00

2 550,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

20 000,00

20 000,00

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

20 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

20 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

29 475,75

29 475,75

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

4 475,75

4 475,75

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz policznikowy                                                             zasilający przepompownię w m. Wylewa  "

4 475,75

4 475,75

90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

10 000,00

10 000,00

4260

Zakup energii

10 000,00

10 000,00

90019

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

15 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

15 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

173 470,34

173 470,34

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

119 970,34

119 970,34

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

65 000,00

65 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 836,34

2 836,34

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"Szafa chłodnicza" - Świetlica Czerce

7 134,00

7 134,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych CKSiR "SOKÓŁ" w Sieniawie - Wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku Sokoła.

45 000,00

45 000,00

92116

BIBLIOTEKI

3 500,00

3 500,00

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"Budowa chodnika do biblioteki w Sieniawie"

3 500,00

3 500,00

92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

50 000,00

50 000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00

50 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

31 120,24

31 120,24

92601

OBIEKTY SPORTOWE

31 120,24

31 120,24

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Przebudowa schodów Hali Sportowej"

14 505,24

14 505,24

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"Budowa boiska sportowego w Sieniawie wraz z zagospodarowaniem terenu "

10 615,00

10 615,00

R A Z E M

1 018 685,50

1 018 685,50

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »