| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Czarna

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Czarna w terminach określonych w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

§ 3. 1. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w formacie PDF.

3. Deklaracje muszą być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1340 z póź. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 z póź. zm.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/281/2012 r. z dnia 31.12.2012 r. Rady Gminy Czarna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwała XLIII/343/2013 z dnia 19.07.2013 r. Rady Gminy Czarna w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aneta Feret-Kłys


Załącznik do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Czarna
z dnia 23 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Czarna powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Powyższa uchwała określa w szczególności wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Czarna


Józef Chudy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »