| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się terminy składania pierwszej deklaracji, o której mowa w § 1: w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy nieruchomości zamieszkałych) lub w ciągu 14 dni od daty powstania odpadów na nieruchomości (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych) lub w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji.

2. Ustala się miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.

§ 3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Deklaracja może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w postaci elektronicznych formularzy w formacie DOC, DOCX, PDF, które są zgodne ze schematami zgłoszonymi do repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesyłana jest z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci www (ssl).

§ 6. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 7. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy Krościenko Wyżne deklaracji przesyłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 8. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 9. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika - pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego deklarację;

2) w przypadku osób czasowo przebywających poza gminą:

a) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania oraz potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

c) oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania oraz potwierdzające zamieszkiwanie w miejscu pracy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 11. Traci moc UCHWAŁA NR XXII/183/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne


mgr Antoni Dębiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »