| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.17.2012.KSŁ Wojewody Pomorskiego

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie stwierdzenia uchwały Nr XXX/376/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się nieważność uchwały Nr XXX/376/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U.

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2012 r. Rada Miasta Rumi podjęła uchwałę Nr XXX/376/2012
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN.U.

Uchwała została podjęta m.in. na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 27 grudnia 2012 r.

W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Analizując zarówno treść § 1 przedmiotowej uchwały jak również załącznik nr 1 do uchwały, organ nadzoru stwierdził niezgodność części planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr V/39/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. W treści
§ 1 ust. 1 pkt 2 oraz załączniku graficznym do uchwały z dnia 20 grudnia 2012 r., dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D.3.MN Rada Miasta Rumi ustaliła przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wyłącznie budynki mieszkalne wolnostojące. Tymczasem z wyrysu ze studium, dołączonego do kwestionowanej uchwały
Nr XXX/376/2012, wynika, że w odniesieniu do części powyższego terenu, oznaczonego symbolem C.32.ZL w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako kierunek zagospodarowania oraz użytkowania wskazano ,,tereny zieleni urządzonej
i częściowo urządzonej" .

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapisy umieszczone w przedmiotowym planie, zarówno
w treści uchwały jak i załączniku graficznym, naruszają uregulowania zawarte w art. 9 ust. 4 jak i art. 15 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którymi studium powinno być wiążące przy sporządzaniu planu a sam projekt planu powinien być sporządzony zgodnie z zapisami studium. W niniejszym przypadku warunki wyrażone w powyższych przepisach nie zostały zachowane. Nie można zatem zaakceptować zapisu zawartego w § 1 ust. 1 uchwały
Nr XXX/376/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. rady Miejskiej w Rumi, że ,,projektowana zmiana miejscowego planu (…) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium" , w sytuacji gdy studium przeznacza tereny objęte planem na tereny zieleni urządzonej i częściowo urządzonej, natomiast w treści planu tereny te zostały przeznaczone jako funkcje mieszkaniowe jednorodzinne. Stanowisko organu nadzoru w przedmiotowym zakresie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stanowisko zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
15 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2080/11, zgodnie z którym ,,inne przeznaczenie konkretnego terenu w planie miejscowym niż przeznaczenie przyjęte w studium kwalifikowane jest jako istotne naruszenie prawa, tj. art. 9 ust. 4 u.p.z.p., zwłaszcza gdy przeznaczenie terenu w planie jest całkowicie odmienne od ustalonego w studium" .

Ponadto wskazać należy, że w dokumentacji formalno-prawnej przekazanej do tut. Urzędu wraz z uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu, brak jest dokumentu wyrażającego zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej terenów oznaczonych na mapie ewidencyjnej symbolem LsVI - lasy. Tereny te uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uchybienie to stanowi istotne naruszenie dyspozycji wynikającej bezpośrednio z treści art. 17 ust. 6c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej Rumi.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »