| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej "właścicielami nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Z zorganizowanego w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Czarna Dąbrówka , wyłączone są nieruchomości niezamieszkałe t.j. instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nieruchomości te zobowiązane są do podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

3) Zabudowę letniskową należy traktować jako nieruchomości zamieszkałe i stosować się do §1ust. 1.

4) W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe w gospodarstwach domowych:

1. Komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości.

2. Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - w każdej ilości.

3. Odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Czarna Dąbrówka - w każdej ilości.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - w każdej ilości.

5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Czarna Dąbrówka przy jednoczesnym zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane jako odpady zmieszane, a przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów zmieszanych.

6. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałej i o charakterze mieszanym dwa razy w miesiącu.

2) Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej i o charakterze mieszanym odbierane są raz na kwartał.

3) Odpady z papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej i o charakterze mieszanym odbierane są raz na kwartał

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i o charakterze mieszanym dwa razy w roku, jeden raz w okresie wiosennym, jeden raz w okresie jesiennym.

5) Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio z wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca przed bramą lub furtką wejściową, z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnego dla jednostki wywozowej umożliwiający swobodny do nich dojazd.

6) Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione w ww. miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 6:00.

7) Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieranych bezpośrednio "u źródła" z posesji jest publikowany na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka oraz dostarczany mieszkańcom w formie ulotki każdorazowo po zaistnieniu zmian w terminach wywozu odpadów.

§ 2. Sposób świadczenia usług selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów, dwa razy w roku.

2) Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w terminach wyznaczonych przez odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów dwa razy w roku.

3) Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza ustalonym harmonogramem oraz odpadów budowlanych będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za oddzielną opłatą. Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.

§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach Gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w Chlewnicy, w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »