| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej "właścicielami nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Z zorganizowanego w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Czarna Dąbrówka , wyłączone są nieruchomości niezamieszkałe t.j. instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nieruchomości te zobowiązane są do podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

3) Zabudowę letniskową należy traktować jako nieruchomości zamieszkałe i stosować się do §1ust. 1.

4) W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe w gospodarstwach domowych:

1. Komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości.

2. Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - w każdej ilości.

3. Odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Czarna Dąbrówka - w każdej ilości.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka - w każdej ilości.

5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Czarna Dąbrówka przy jednoczesnym zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane jako odpady zmieszane, a przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów zmieszanych.

6. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałej i o charakterze mieszanym dwa razy w miesiącu.

2) Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej i o charakterze mieszanym odbierane są raz na kwartał.

3) Odpady z papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego oraz opakowania wielomateriałowe, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałej i o charakterze mieszanym odbierane są raz na kwartał

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i o charakterze mieszanym dwa razy w roku, jeden raz w okresie wiosennym, jeden raz w okresie jesiennym.

5) Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio z wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca przed bramą lub furtką wejściową, z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnego dla jednostki wywozowej umożliwiający swobodny do nich dojazd.

6) Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione w ww. miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 6:00.

7) Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieranych bezpośrednio "u źródła" z posesji jest publikowany na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka oraz dostarczany mieszkańcom w formie ulotki każdorazowo po zaistnieniu zmian w terminach wywozu odpadów.

§ 2. Sposób świadczenia usług selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów, dwa razy w roku.

2) Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w terminach wyznaczonych przez odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów dwa razy w roku.

3) Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza ustalonym harmonogramem oraz odpadów budowlanych będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za oddzielną opłatą. Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.

§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach Gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w Chlewnicy, w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »