| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-13(4)/2013/382/X/IDT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 stycznia 2013r.

decyzja nr OGD-4210-13(4)/2013/382/X/IDT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2013r

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz w związku z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

po rozpatrzeniu wniosku

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ( "Przedsiębiorstwo") ,

postanawiam

zmienić decyzję z dnia 30 października 2012 r. Nr OGD-4210-43(14)/2012/382/X/MB, zatwierdzającą dziesiątą taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę taryfy w części IV, pkt 4.1. Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej " Prezesem URE ", pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr OGD-4210-74(1)/2012/882 wezwał Przedsiębiorstwo do przedłożenia zmiany taryfy dla ciepła, która powinna obejmować korektę cen i stawek opłat, w związku ze zmianą cen gazu i stawek opłat za jego dystrybucję, będąca skutkiem zatwierdzenia w dniu 17 grudnia 2012 r. przez Prezesa URE zmiany taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA z siedzibą w Warszawie. W dniu 18 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo przedłożyło wniosek o zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej w dniu 30 października 2012 r. decyzją Prezesa URE Nr OGD-4210-43(14)/2012/382/X/MB, w którym uwzględniono powyższy fakt.

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/158/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r., (zmienioną późniejszymi decyzjami),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr OGD-4210-43(14)/2012/382/X/MB z dnia 12 września 2012 r., zatwierdzającej taryfę dla ciepła (dziesiątą), polegającej na zmianie cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie, w związku ze zmianą cen paliwa gazowego stosowanego przez Przedsiębiorstwo. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części IV pkt 4.1. taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jak zaś wynika z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.Jak zaś wynika z przepisu art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę stawek opłat zawartych w taryfie, w związku ze zmianą cen gazu ziemnego i stawek opłat za jego dystrybucję, wynikającą ze "Zmiany taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A. Części A Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012" opracowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG. Tym samym dla Przedsiębiorstwa nastąpiło nieprzewidziane zmniejszenie wysokości kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności koncesjonowanej, w wyniku istotnego zmniejszenia kosztów zakupu paliwa gazowego.

Ustalając stawki opłat w zmienionej wysokości, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, uwzględniając spadek kosztów gazu ziemnego, zaplanowanych dla okresu stosowania taryfy, z przyczyn wyżej wymienionych. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1. zatwierdzonej taryfy.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80 - 819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja wraz z załącznikiem zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Bogdan Prejzner

k.o. :

1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.ul.Jantarowa 5,82-100 Nowy Dwór Gdański

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

3)a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowejw związku z treścią załącznika
do tej ustawy (część I pkt 53)Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku
Irena Dąbrowska-Tłustochowicz


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Jantarowa 5

ZMIANA

TARYFA DLA CIEPŁA

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Nr OGD-4210-13(4)/2013/382/X/IDT

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Główny Specjalista

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Bogdan Prejzner

2013 r.

Załącznik do decyzji

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2012 r. Nr OGD-4210-43(14)/2012/382/X/MB, wprowadza się następujące zmiany:

część 4 pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców IA

j.m.

netto

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

106 255,43

rata miesięczna

8 854,62

cena ciepła

zł/GJ

32,88

cena nośnika ciepła

zł/m3

13,27

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

19 780,59

rata miesięczna

1 648,38

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,46

Grupa odbiorców IB

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

106 255,43

rata miesięczna

8 854,62

cena ciepła

zł/GJ

32,88

cena nośnika ciepła

zł/m3

13,27

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

23 201,44

rata miesięczna

1 933,45

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

8,47

Grupa odbiorców II

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

121 522,21

rata miesięczna

10 126,85

cena ciepła

zł/GJ

38,07

cena nośnika ciepła

zł/m3

14,04

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

22 152,55

rata miesięczna

1 846,05

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,33

Grupa odbiorców III

j.m.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

5 167,24

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

58,26

Grupa odbiorców V

j.m.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

10 299,48

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

47,96

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »