| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/162/15 Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny IV rejon terminala kontenerowego w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 199), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska", uchwalonego uchwałą nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Port Północny IV rejon terminala kontenerowego w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 1312) zwany dalej "planem", obejmujący obszar o powierzchni około 101,5 ha, położony w dzielnicy Stogi Portowe, w sąsiedztwie Pomorskiego Centrum Logistycznego, ograniczony wodami Zatoki Gdańskiej, terenami leśnymi oraz portowymi terenami inwestycyjnymi.

§ 2.

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń;

2) wysokość zabudowy - poziom najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu bryły budynku (bądź jego części) lub attyki określony w metrach nad poziomem morza. Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych (takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory), nadbudówek nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacje, kotłownie) oraz elementów umieszczonych na pokryciu budynku, które postrzegane z poziomu podłogi parteru, z odległości od budynku nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jego wysokości, nie podwyższają optycznie budynku swoją masą;

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz - określonych w ustaleniach planu - budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

4) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy, drenaże;

5) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

6) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7) miejsce postojowe dla rowerów - miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się:

a) wyposażenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyżej 3 godzin) w osłonę przed deszczem lub sytuowanie ich wewnątrz budynku,

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym lub zamykanym;

8) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca na poziomie terenu należy lokalizować w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku: na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku, w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia;

9) nośnik reklamy - zewnętrzne urządzenie lub powierzchnia, na których jest eksponowana reklama lub informacja handlowa albo samo jest reklamą lub informacją handlową. Do nośników reklamy nie wlicza się: nośników miejskich systemów informacji, tymczasowych nośników reklamowych (takich jak: reklamy remontowo-budowlanej, okolicznościowych związanych z wydarzeniami kulturalno-sportowo-edukacyjno-społecznymi organizowanymi na terenie miasta, mebli miejskich, elementów zagospodarowania sezonowych ogródków gastronomicznych oraz potykaczy) oraz nośników reklamy na pojazdach samobieżnych;

10) szyld - informacja wizualna o stałej treści, zawierająca nazwę lub/i informacje o prowadzonej działalności, umieszczana w miejscu wykonywania działalności;

11) słup ogłoszeniowo-reklamowy - szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 1,2 m do 1,75 m i wysokości nie przekraczającej 4,7 m;

12) powierzchnia ekspozycyjna - powierzchnia służąca eksponowaniu reklam, informacji handlowych lub wizualnych, której wielkość liczy się jako maksymalną możliwą powierzchnię jej rzutu na płaszczyznę pionową;

13) powierzchnia ekspozycyjna świecąca zmienna - typ powierzchni ekspozycyjnej, na której treści generowane są przy pomocy technologii elektronicznej, cyfrowej lub wykorzystującej inne nowoczesne technologie.

§ 3.

Oznaczenia literowe lub literowo - cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie.
Tereny zabudowy mieszanej produkcyjno-usługowej: P/U42 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług, w tym porty morskie i rzeczne, z wyłączeniem:

a) szpitali i domów opieki społecznej,

b) budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 4.

1. Ustalone w planie parametry: wielkość powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna oraz intensywność zabudowy nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie dla urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.

2. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5.

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów:

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Wskaźniki obliczania miejsc postojowych

dla samochodów osobowych, w tym do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - zgodnie z ust. 3

dla rowerów

strefa C obszary zabudowy miejskiej

strefa nieograniczonego parkowania

1

2

3

4

5

1.

Hotele pracownicze, asystenckie

1 pokój

MIN. 0,4

MIN. 0,2

2.

Hotele

1 pokój

MIN. 0,6

MIN. 0,1

3.

Motele

1 pokój

MIN. 1

MIN. 0,1

4.

Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2

1000 m2 pow. sprzedaży

MIN. 32

MIN. 20

5.

Targowiska

1000 m2 pow. terenu

MIN. 50

MIN. 10

6.

Restauracje, kawiarnie, bary

100 miejsc konsumpcyjnych

MIN. 15

MIN. 6

7.

Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty do 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 5

MIN. 1

8.

Biura, urzędy, poczty, banki - obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 3

MIN. 1

9.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 5

z zastrzeżeniem ust.4

MIN. 1

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie - obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 2,5

z zastrzeżeniem ust.4

MIN. 1

11.

Place składowe, duże hurtownie powyżej 2000 m2 pow. składowej, magazyny, sprzedaż towarów w ilościach masowych.

1000 m2 pow. użytkowej

MIN. 1,3

MIN.1

12.

Zakłady przemysłowe, rzemiosło w dzielnicy Port

100 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie

MIN. 40

MIN. 15

13.

Rzemiosło usługowe

100 m2 pow. użytkowej

MIN. 2

MIN.1

14.

Warsztaty pojazdów mechanicznych

1 stan. naprawcze

MIN. 2

MIN. 0,2

15.

Stacje bezobsługowe

-

0

0

16.

Stacje paliw bez sklepu

1 obiekt

MIN. 2

MIN.1

17.

Stacje paliw ze sklepem

1 obiekt

MIN. 5

MIN. 2

18.

Myjnia samochodowa

1 stanowisko do mycia

MIN. 2

0

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

3. Ustala się następujący minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ust. 4:

Lp.

Ogólna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Procentowy udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

1.

4÷100

4%

2.

101÷300

3%

3.

?301

2%

4

0

Dopuszcza się miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

4. Dla szpitali, klinik, przychodni i gabinetów lekarskich minimalny udział miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ogólnej liczbie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wynosi 10%, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe.

5. W przypadku gdy wynik jest ułamkowy należy go zaokrąglić w górę.

§ 6.

Zasady dotyczące sposobu umieszczania nośników reklamowych i szyldów

1. Ustala się zasady lokalizacji nośników reklam na obiektach:

1) na ścianach (budynków) bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych dopuszcza się lokalizację nośników reklam:

a) maksymalnie dwóch na jednej ścianie z zachowaniem jednakowej wielkości obu nośników,

b) o łącznej powierzchni ekspozycyjnej nie przekraczającej 80% powierzchni ściany, na której są umieszczane,

c) nie wychodzących poza obrys ściany, na której są umieszczane;

2) dla kiosków i toalet publicznych dopuszcza się maksymalnie jeden nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2;

3) na wiatach przystankowych dopuszcza się lokalizację maksymalnie trzech nośników reklam o powierzchni ekspozycji do 3 m2 każdy, pod warunkiem zachowania widoczności nadjeżdżającego pojazdu komunikacji zbiorowej i nazwy przystanku.

2. Ustala się zasady lokalizacji szyldów:

1) dla każdej prowadzonej w budynku działalności gospodarczej dopuszcza się na elewacji budynku jeden szyld równoległy do lica budynku o powierzchni do 3 m2 i jeden szyld prostopadły do lica budynku o powierzchni do 0,5 m2, z zastrzeżeniem pkt 6;

2) szyldy umieszcza się wedle jednolitych reguł (forma, wielkość, długość wysięgnika oraz jednakowa wysokość umiejscowienia) w obrębie jednego budynku lub zespołu budynków z zastrzeżeniem pkt 6;

3) dopuszcza się przysłonięcie szyldami maksymalnie 20% powierzchni otworu okiennego;

4) szyldy lokalizuje się na elewacji budynku w poziomie kondygnacji, na której znajduje się zewnętrzne wejście do prowadzonej działalności, z zastrzeżeniem pkt 6;

5) szyldy lokalizuje się w sposób uwzględniający podziały pionowe i poziome elewacji oraz inne charakterystyczne cechy i detale budynku lub zespołu budynków, nie powodując przy tym ich przesłaniania lub deformacji;

6) dla budynków usługowych o wysokości większej niż 15 m szyldy równoległe do lica budynku umieszcza się na elewacji na dowolnej wysokości w sposób zgrupowany i uporządkowany.

§ 7.

1. Ustala się w obszarze objętym planem jeden teren oznaczony numerem 001.

2. Dla ww. terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte w karcie terenu.

§ 8.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - P/U42 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PORT PÓŁNOCNY IV REJON TERMINALA KONTENEROWEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1312

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 101,5 ha.

3. Przeznaczenie terenu: P/U42 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2) budynki zamieszkania zbiorowego.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10, 11;

2) zasady lokalizowania szyldów i nośników reklam zgodnie z § 6 uchwały;

3) dopuszcza się wolnostojące nośniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 18 m2.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 90%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna: dowolna;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 50 m n.p.m. z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) maksymalna wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 40 m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) kształt dachu: dowolny.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: z ulic poza granicami planu poprzez tereny przyległe;

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia;

4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji sanitarnej, pozostałe zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: 3 obiekty o wartościach kulturowych, będące reliktami fortyfikacji nabrzeżnych (2 schrony i elektrownia), oznaczone na rysunku planu - ochronie podlegają bryły budowli.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w uciążliwościach akustycznych zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa:

1) dla obszaru "a", wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: 30%;

2) dla obszaru "b", wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego jak na rysunku planu: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

1) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren położony w granicach portu morskiego - wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej;

3) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna straży granicznej - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii wysokiego napięcia - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza;

2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego - 200;

3) do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem dopuszcza się tymczasową eksploatację bursztynu.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) wysoki poziom wód gruntowych;

2) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.;

3) teren położony w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005.

§ 9.

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

1) część graficzna - rysunek planu Port Północny IV rejon terminala kontenerowego w mieście Gdańsku w skali 1:2000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 10.

Tracą moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Port Północny I w mieście Gdańsku, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIX/1104/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 134 z dnia 01 października 2009r., poz. 2518);

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Port Północny II w Gdańsku, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LI/1529/2002 z dnia 11 lipca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 64 z dnia 27 września 2002 r., poz. 1468).

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/162/15
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/162/15
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Do projektu planu nie wniesiono uwag.


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/162/15
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »