| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Wohyń

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

§ 2. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób, o których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela:

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego osoby/rodziny określonego w art. 8 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od ceny 1 godziny usługi dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od ceny 1 godziny usługi dla osoby w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 101% do 150%

5%

10%

powyżej 151% do 200%

8%

15%

powyżej 201% do 250%

18%

20%

powyżej 251% do 300%

20%

30%

powyżej 301% do 350%

35%

45%

powyżej 351% do 400%

50%

75%

Powyżej 401%

100%

100%

3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1/180 najniższego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok.

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wynagrodzenia wynikającego z umowy.

§ 3. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach miesięcznych, nie później niż do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym korzystającą z usług;

2) konieczność ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

4) ponoszenie stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji;

5) zdarzenie losowe.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wohyń


Marek Kratiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »