| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/291/2013 Rady Gminy Szczecinek

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szczecinek

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Szczecinek oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu. W szczególności odnosi się to do pojęć zdefiniowanych w art. 2 ustawy.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług, na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy, o treści zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Regulaminem, wodę z sieci wodociągowej,

2) zapewnić dostawę wody o jakości i ciśnieniu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz umowie zawartej z odbiorcą usług, (jakość dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wody stwierdza się u wylotu na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym),

3) podejmować działania gwarantujące dostateczną zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny,

4) finansować, instalować, utrzymywać i legalizować wodomierze główne,

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy, o treści zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Regulaminem,

2) podejmować działania gwarantujące dostateczną zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

3) oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Umowa zawarta z odbiorcą usług odprowadzającym ścieki przemysłowe może określać rodzaje, maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne technicznych i technologicznych możliwości ich odprowadzania i oczyszczenia oraz parametrów określonych pozwoleniem wodnoprawnym posiadanym przez dostawcę ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego.

§ 6. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej, pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub podpisaną umową przyłączeniową,

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia przedsiębiorstwu dokumentacji powykonawczej,

3) kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego w czasie eksploatacji,

4) dostosowywać rozmiar wodomierza głównego do rzeczywistej wielkości poboru wody z nieruchomości.

§ 7. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub podpisaną umową przyłączeniową,

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza kanalizacyjnego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia Przedsiębiorstwu dokumentacji powykonawczej,

3) kontrolować ilość i jakość odprowadzanych z nieruchomości odbiorców usług ścieków, pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz podpisaną umową,

4) kontrolować prawidłowość sposobu odprowadzania z nieruchomości odbiorców usług ścieków opadowych i roztopowych.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 8. Postanowienia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy (rodzaju lub wysokości należności) w czasie obowiązywania umowy.

3. W razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zmianą warunków umowy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne i odbiorca usług (strony umowy) zobowiązani są niezwłocznie dostosować (aneksować) umowę do nowych wymagań prawnych.

§ 10. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba której nieruchomość została przyłączona do sieci jest zobowiązana przedstawić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do korzystania z nieruchomości, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po wykazaniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może określić wzór wniosku o zawarcie umowy, który udostępnia wówczas nieodpłatnie w swej siedzibie.

6. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć z wnioskodawcą umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

7. W czasie obowiązywania umowy odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego o utracie prawa do korzystania z nieruchomości albo o faktycznym zaprzestaniu korzystania z niej, w sytuacji gdy odbiorcą usług jest osoba, o której mowa w ust. 4.

§ 11. 1. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierana jest z właścicielem lub działającym w imieniu i na rzecz właściciela zarządcą tego budynku.

2. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy, po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w ustawie, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, obok wcześniej zawartej umowy na wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe z właścicielem lub zarządcą, jest zobowiązane zawrzeć umowy także z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:

1) wskazanie osób korzystających z lokali, w tym określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

2) pisemne oświadczenia poszczególnych osób, korzystających z lokali o woli zawarcia przez nie umów indywidualnych,

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania i regulowania należności wynikających z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego dodatkowych opłat za dokonywane przez nie rozliczenie różnić wskazań,

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, który udostępnia wówczas nieodpłatnie w swej siedzibie.

5. W terminie 30 dni od dnia złożenia przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali w budynku umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, chyba że osoby te nie przystąpią do zawarcia umowy.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie jest zobowiązane do instalowania, utrzymywania i legalizacji wodomierzy znajdujących się na wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy usług, tak przy punktach czerpalnych wody w lokalach jak i znajdujących się poza nimi.

§ 12. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta na czas określony w następujących wypadkach:

1) na wniosek odbiorcy usług,

2) w przypadku legitymowania się przez odbiorcę usług jedynie czasowym tytułem prawnym do nieruchomości lub

3) w sytuacji, gdy dostawca ścieków przemysłowych legitymuje się pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków wydanym na czas określony.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 13. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może zaprzestać świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w stosunku do odbiorcy usług i w tym zakresie może zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uniemożliwiające dalsze korzystanie z usług.

§ 14. Odbiorcy usług zobowiązani są do odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, a w przypadku odprowadzania ścieków z pomieszczeń położonych poniżej terenu do stosowania urządzeń przeciwzalewowych,

2) informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania należności za odprowadzanie ścieków,

3) korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci, umowie przyłączeniowej oraz w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo -kanalizacyjnym,

4) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 15. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących taryfach.

§ 16. 1. Długość okresu rozliczeniowego określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

2. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, a maksymalny dwanaście miesięcy.

§ 17. 1. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 18. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, w których odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę właścicielowi lub zarządcy takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi zawarto umowy.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 19. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. Każda nieruchomość jest podłączana do sieci odrębnym przyłączem, tak wodociągowym jak i kanalizacyjnym. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może pobierać określoną w taryfie opłatę za wykonane czynności związanych z odbiorem przyłączy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, który udostępnia wówczas nieodpłatnie w swej siedzibie.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub siedziby,

2) adres do korespondencji, gdy jest on inny niż w adres wskazany w pkt 1,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu oraz dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości.

§ 20. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 19 wraz załącznikami, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" lub zawiera z tą osobą "Umowę przyłączeniową".

2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w terminie do 21 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 19, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien wskazywać, co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego oraz wodomierza dodatkowego,

3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,

4) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków,

5) w przypadku wydania technicznych warunków przyłączenia okres ich ważności, zaś w przypadku umowy przyłączeniowej okres, na jaki została zawarta - w żadnym wypadku okresy te nie mogą być krótsze niż 1 rok.

§ 21. Warunkiem przystąpienia do robót zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzyskanie uzgodnienia wykonania przyłącza oraz pisemne zgłoszenie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu terminu rozpoczęcia robót.

§ 22. Przed zawarciem z odbiorcą usług umowy o zaopatrzenie wodę lub odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wyłącznie w sytuacji, w której nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności jeżeli brak jest sieci, przedsiębiorstwo nie posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią lub gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma także prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzgodnienia albo w sposób odmienny niż w zgłoszeniu dokonanym do organu administracji architektoniczno - budowlanej, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci albo umową przyłączeniową.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 24. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych robót z wydanymi przez nie warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo podpisaną umową przyłączeniową, a także z projektem przyłącza.

2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Roboty ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 25. 1. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni robocze po dacie pisemnego zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 26. 1. Zgłoszenie gotowości do odbioru przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora oraz bezpośredniego wykonawcę przyłącza,

2) adres przyłączanej nieruchomości,

3) proponowany termin odbioru,

4) analizę bakteriologiczną wody (w przypadku przyłącza wodociągowego).

2. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) datę dokonania odbioru,

3) wskazanie osób dokonujących odbioru i ich podpisy,

4) wyniki prób,

5) ewentualne uwagi, co do prawidłowości wykonania przyłącza lub sieci.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę budynku.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewniać zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne poinformuje odbiorcę usług. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 30 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

§ 29. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej złożenia w siedzibie tego przedsiębiorstwa lub doręczenia.

§ 30. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,

2) udzielanie informacji dotyczących sposobu realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 31. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Szczecinek taryfy stosowane przez przedsiębiorstwo,

2) aktualny, w miarę potrzeb ujednolicony, "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", na terenie Gminy Szczecinek,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o ile jego sporządzenie było wymagane przepisami prawa.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 32. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 33. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy władzami Gminy Szczecinek, a przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym i właściwą jednostką Powiatowej Straży Pożarnej.

§ 34. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz ze wskazaniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych co miesiąc przez jednostkę straży pożarnej, o której mowa w § 33 przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu.

§ 35. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej, o której mowa w § 33 niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

§ 36. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża Gminę Szczecinek.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: Uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr XXXIX/315/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr V/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zdunek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »