| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI.115.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LV/438/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr LV/438/2014 Rady Miasta Świ-noujście z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, w części dotyczącej § 5 ust. 3 oraz § 12 ust. 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr LV/438/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Badając wstępnie uchwałę powzięto wątpliwość, co do zgodności z prawem jej zapisów ujętych w § 5 oraz § 12 ponieważ:

1) Regionalna Izba Obrachunkowa nie zatwierdza sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

2) podstawą obliczenia kwot dotacji przysługujących publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym są planowane w budżecie danej gminy wydatki bieżące, a zmiany w budżecie wprowadzane w trakcie roku są podstawą do bieżącej aktualizacji przysługujących kwot dotacji,

3) ustalony w uchwale 14. dniowy termin zwrotu dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem koliduje z przepisem art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiono Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujście pismem z dnia 7 lipca br. (znak: K.0010.181.MK.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 lipca 2014 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W dniu 15 lipca 2014 r. do Izby zostało przekazane pismo Prezydenta Miasta Świnoujście (pismo znak: WE.4431.3.53.2014) z dnia 10 lipca 2014 r., którym Prezydent wyjaśnił:

1) Przyznał, że użycie w § 5 ust. 3 uchwały sformułowania "w terminie do 30 dni od jego zatwierdzenia przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Szczecinie" jest nieprecyzyjne i nie oddaje intencji, jaka przyświecała je-go wprowadzeniu. Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz. 885, ze zm.) "Sprawoz-danie, o którym mowa w ust. l pkt l, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym." RIO opiniuje sprawozdanie, a opinia ta jest jednym z dokumentów, które są niezbędne organowi stanowiącemu JST do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium. Z uwagi na fakt, że uchwała absolutoryjna może być podjęta w terminie do 30 czerwca, zaproponowano z całą pewnością krótszy termin aktualizacji wysokości dotacji, odnosząc go do uzyskania opinii RIO o sprawozdaniu, jednak niewłaściwie określając "w terminie do 30 dni od jego zatwierdzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie."

2) Zapis § 5 ust. 2 stanowi jedynie doprecyzowanie (rozwinięcie) informacji o sposobie obliczenia dotacji, która to odbywa się oczywiście wg zasad wskazanych w §3 pkt 2,3 i 4 uchwały, zaś kwota należnej dotacji zostaje ostatecznie obliczona z pełnym poszanowaniem zasady wyartykułowanej w pkt 2 Państwa pisma. Jedynie na marginesie sygnalizuje, iż prawidłowe gospodarowanie finansami publicznymi wymaga - także w sferze oświaty - precyzyjnych i miarodajnych kryteriów kwalifikowania środków na wydatki budżetowe. W ocenie Prezydenta kryterium pomocnicze (aczkolwiek nie dodatkowe) wskazane w § 5 ust. 2 uchwały, nie stoi w sprzeczności z podstawowym mechanizmem ustalania wysokości dotacji i sprzyja realizacji ustawowej zasady celowego wydatkowania środków publicznych. Zasadność stosowania opisanego wyżej kryterium pomocniczego zdaje się również dostrzegać Ministerstwo Edukacji Narodowej (w załączeniu przekazał kopię pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej);

3) Przyznał, iż w ramach oczywistej pomyłki pisarskiej wskazano w § 12 ust. 2 uchwały nieprawidłowy 14 dniowy termin zwrotu dotacji.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Miasta Świnoujście.

Kolegium Izby, po ponownej analizie wątpliwych zapisów uchwały oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniem Prezydenta Miasta Świnoujście stwierdziło, że przepisy uchwały w części dotyczącej:

1. § 5 ust. 3:

1) w części dotyczącej aktualizacji przyznanej dotacji naruszają przepisy art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ponieważ aktualizacja wysokości dotacji powinna być wprowadzana w trakcie roku budżetowego na bieżąco, tj. jednocześnie z wprowadzanymi w budżecie zmianami,

2) w części dotyczącej zatwierdzania przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdań budżetowych nie znajdują podstawy prawnej, ponieważ żadne przepisy nie dają Izbie takich uprawnień, natomiast roczne sprawozdanie budżetowe nie może stanowić podstawy aktualizacji przyznanych dotacji,

2. 2. § 12 ust. 2 ustalony 14. dniowy termin zwrotu dotacji nienależnie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem koliduje z przepisem art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ cytowanym przepisem ustawy dla tych przypadków został ustanowiony 15. dniowy termin zwrotu.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr LV/438/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, w części dotyczącej § 5 ust. 3 oraz § 12 ust. 2

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »