| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 51.930,00 złotych w:

1) w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.030,00 złotych,

2) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 39.015,00 złotych,

3) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.885,00 złotych,

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną 82.700,00 złotych w:

1) w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57.000,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 57.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57.000,00 zł

2) w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 25.700,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 25.700,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.700,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną 108.534,36 złotych w:

1) w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 37.550,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 37.550,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.720,00 zł,

b) świadczenia społeczne o kwotę 31.830,00 zł,

2) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 25.084,36 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 25.084,36 zł, w tym: świadczenia społeczne o kwotę 25.084,36 zł,

3) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 45.900,00 zł, w tym: w pozycji wydatki bieżące o kwotę 45.900,00 zł, z tego: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu oraz europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45.900,00 zł,

§ 4. 1. Dochody budżetowe na 2015 rok po zmianach w wysokości - 23.535.524,01 złotych z tego:

a) dochody bieżące - 21.056.942,01 złotych

b) dochody majątkowe - 2.478.582,00 złotych

2. Wydatki budżetowe na 2015 rok po zmianach w wysokości - 23.791.496,10 złotych z tego:

a) wydatki bieżące - 19.910.565,10 złotych.

b) wydatki majątkowe - 3.880.931,00 złotych

3. Deficyt budżetowy 255.972,09 zł, który zostanie pokryty z:

a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 255.972,09 zł,

4. Sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy w wysokości 2.108.451,27 złotych.

5. Udzielone pożyczki - 80.000,00 zł.

6. Niedobór budżetowy w kwocie 2.444.423,36 złotych zostanie sfinansowany z:

a) pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 716.066,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.648.357,36 złotych. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

c) spłata udzielonych pożyczek - 80.000,00 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro


Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »