| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Piaski

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 r. w wysokości 22 156 302,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21 836 302,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 320 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 634 355,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t w wysokości 139 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości 23 200 302,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 300 441,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

- wydatki majątkowe w kwocie 2 899 861,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 634 355,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t w wysokości 315 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 275 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 044 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągania kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 044 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 5

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 016 300,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 672 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych i opłat, kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 112 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 544 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł

§ 8. Określa się kwotę 500 000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1 044 000,00 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (między zadaniami w ramach działu do kwoty 200 000,00 zł)

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) przekazywania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70 700,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 300,00 zł i realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł

2) celowe w wysokości 63 000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł

b) na realizację zadań bieżących w oświacie w kwocie 13 000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski


Irena Różalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Piaski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik Nr 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »