| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Kuślin

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy Kuślin na rok 2013

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 239, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 16.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.074.000 ,

- dochody majątkowe w kwocie 526.000 ,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.033.120 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 180.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 16.160.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.955.000 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 205.000 zł .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.033.120 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy wysokości 440.000 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów 780.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów 1.220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 481.622 ,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 943.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody 1.299.650 ,

2. koszty 1.299.650 , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.280.000 zł , w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł ,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780.000 zł .

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000 zł .

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł ,

2. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 780.000 zł ,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,

4. przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000 zł oraz na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł .

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości 61.660 zł ,

2. celowe w wysokości 38.340 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin


Henryk Łuczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Budżet Gminy Kuślina na 2013 rok został uchwalony w następujących kwotach:

dochody budżetu - 16.600.000 zł,

wydatki budżetu - 16.160.000 zł.

Rada Gminy uwzględniła autopoprawki, które przedstawił Wójt Gminy do projektu budżetu w załączniku nr 2 dotyczącego planowanych wydatków:

w rozdziale 75023 zmniejszono o 7.000 wydatki bieżące na zadania statutowe zwiększono wydatki majątkowe na zakup komputerów,

85154 zmniejszono o 20.000 wydatki bieżące dodano majątkowe, na roboty dodatkowe związane z przebudową świetlicy w Turkowie w kwocie 15.000 oraz zakup dla GKPA kserokopiarki za 5.000,

90013 zmniejszono o 17.000 wydatki bieżące dodano majątkowe na zakup kojców dla bezdomnych psów,

z rozdziału 85204 przeniesiono 5.000 zł do rozdziału 85206 na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie planuje się wydatków w rozdziale 85226 "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze" ponieważ po uzyskaniu zapewnienia od Pani kierownik GOPS z terenu Gminy Kuślin nie będzie potrzeby umieszczenia w nich dzieci.

Zaplanowane kwota 300.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest efektem planowania do zbycia następujących nieruchomości:

4 mieszkań nad ośrodkiem zdrowia za łączną kwotę - 151.130,

działki pod działalność gospodarczą o powierzchni 1,3576 ha w miejscowości Michorzewko za kwotę - 214.500,

Powyższe wartości są podane na podstawie sporządzonych w 2012 roku operatów szacunkowych. Do sprzedaży mieszkań uwzględniono należną najemcą bonifikatę 50%.

Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości zaplanowane są w rozdziale 75618 w kwocie 250.000, natomiast wydatki w rozdziałach 75023 na wynagrodzenie nowozatrudnionej osoby na stanowisko inspektora ds. 15.000 oraz w rozdziale 90003 w kwocie 235.000 zł.

Wójt Gminy Kuślin


Jerzy Dziamski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »