| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Kuślin

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy Kuślin na rok 2013

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 239, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 16.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.074.000 ,

- dochody majątkowe w kwocie 526.000 ,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.033.120 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 180.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 16.160.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15.955.000 zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 205.000 zł .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.033.120 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy wysokości 440.000 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów 780.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów 1.220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 481.622 ,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 943.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody 1.299.650 ,

2. koszty 1.299.650 , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.280.000 zł , w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł ,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780.000 zł .

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000 zł .

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł ,

2. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 780.000 zł ,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,

4. przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000 zł oraz na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł .

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości 61.660 zł ,

2. celowe w wysokości 38.340 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin


Henryk Łuczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Budżet Gminy Kuślina na 2013 rok został uchwalony w następujących kwotach:

dochody budżetu - 16.600.000 zł,

wydatki budżetu - 16.160.000 zł.

Rada Gminy uwzględniła autopoprawki, które przedstawił Wójt Gminy do projektu budżetu w załączniku nr 2 dotyczącego planowanych wydatków:

w rozdziale 75023 zmniejszono o 7.000 wydatki bieżące na zadania statutowe zwiększono wydatki majątkowe na zakup komputerów,

85154 zmniejszono o 20.000 wydatki bieżące dodano majątkowe, na roboty dodatkowe związane z przebudową świetlicy w Turkowie w kwocie 15.000 oraz zakup dla GKPA kserokopiarki za 5.000,

90013 zmniejszono o 17.000 wydatki bieżące dodano majątkowe na zakup kojców dla bezdomnych psów,

z rozdziału 85204 przeniesiono 5.000 zł do rozdziału 85206 na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie planuje się wydatków w rozdziale 85226 "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze" ponieważ po uzyskaniu zapewnienia od Pani kierownik GOPS z terenu Gminy Kuślin nie będzie potrzeby umieszczenia w nich dzieci.

Zaplanowane kwota 300.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest efektem planowania do zbycia następujących nieruchomości:

4 mieszkań nad ośrodkiem zdrowia za łączną kwotę - 151.130,

działki pod działalność gospodarczą o powierzchni 1,3576 ha w miejscowości Michorzewko za kwotę - 214.500,

Powyższe wartości są podane na podstawie sporządzonych w 2012 roku operatów szacunkowych. Do sprzedaży mieszkań uwzględniono należną najemcą bonifikatę 50%.

Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości zaplanowane są w rozdziale 75618 w kwocie 250.000, natomiast wydatki w rozdziałach 75023 na wynagrodzenie nowozatrudnionej osoby na stanowisko inspektora ds. 15.000 oraz w rozdziale 90003 w kwocie 235.000 zł.

Wójt Gminy Kuślin


Jerzy Dziamski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »