| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1279/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzajaca nieważność uchwały Nr L/302/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 594, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr L/302/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty jako podjętej z istotnym naruszeniem prawa opisanym w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 6 listopada 2014 roku Rada Gminy Sośnie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 3 - 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), dokonała zmiany uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Rady Gminy Sośnie Nr L/302/2014 z dnia 29 października 2014 roku, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 3 grudnia 2014 roku.

Rozpatrując sprawę w dniu 3 grudnia 2014 roku, Kolegium Izby ustaliło, co następuje.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Sośnie w uchwale Nr XXXII/197/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadziła zmianę polegającą na dodaniu § 2a w brzmieniu: W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 i § 1 ust. 2 lub 3 uchwały nr L/303/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr L/302/2014 stała się bezprzedmiotową, bowiem Kolegium Izby uchwałą Nr 25/1280/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. stwierdziło nieważność uchwały Nr L/303/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jako podjętej z istotnym naruszeniem przepisów art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto analiza § 1 przedmiotowej uchwały Nr L/302/2014 wraz z uzasadnieniem wskazuje, iż intencją Rady Gminy było unormowanie metody ustalenia opłaty w przypadku nieruchomości mieszanych i wskazanie, że zastosowanie będzie miał system naliczania opłat przewidziany w art. 6j ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten stanowi, iż w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3.

W treści postanowień przedmiotowej uchwały podano, że opłatę należy naliczyć zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 i § 1 ust. 2 lub 3 uchwały nr L/303/2014 [...]. Analiza postanowień uchwał Rady Gminy Nr XXXII/197/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz Nr L/303/2014 z dnia 29 października 2014 r. prowadzi do wniosku, że:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy została określona w § 2 ust. 1 lub 2 uchwały Nr XXXII/197/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy została określona w § 1 ust. 2 lub 3 uchwały Nr L/303/2014 z dnia 29 października 2014 r.

Natomiast treść dodanego przedmiotową uchwałą § 2a wskazuje na § 2 ust. 1 lub 2 i § 1 ust. 2 lub 3 uchwały nr L/303/2014 Rady Gminy […], która de facto nie zawiera postanowień oznaczonych jako § 2 ust. 1 i 2. Ponadto w treści § 2a pominięto rok w dacie uchwały. Zatem postanowienia § 2a uchwały sformułowane zostały w taki sposób, że mogą występować problemy w prawidłowym obliczeniu opłaty.

Kolegium Izby podnosi, iż uchwały dotyczące wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są aktami prawa miejscowego, zatem ich uregulowania winny być formułowane precyzyjnie i zgodnie z przepisami, tak aby nie nasuwały wątpliwości co do ich interpretacji i stosowania.

Zasady techniki prawodawczej, określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które na mocy postanowienia § 143 załącznika do powołanego rozporządzenia, mają zastosowanie do aktów prawa miejscowego, nakazują redagowanie przepisów tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje uchwałodawcy.

W § 4 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku." Zatem Rada ustaliła dwa terminy (daty) wejścia w życie tego aktu prawa miejscowego: pierwszy, który nakazuje stosować zapisy uchwały od dnia następującego po upływie 14 dni od publikacji w dzienniku urzędowym oraz drugi zgodnie, z którym stosowanie przepisów uchwały winno nastąpić od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Analiza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), prowadzi do wniosku, że ustawodawca jako regułę uznał, iż akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym. Termin ten ma charakter terminu minimalnego, a gminny prawodawca ma możliwość ustalenia późniejszego terminu wejścia w życie aktu prawa miejscowego. Nie powinny być jednak ustalane dwa różne terminy wejścia w życie tych samych przepisów uchwały. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, w którym ukształtował się pogląd, że pojęcia "wejście w życie" i "moc obowiązująca" nie mają rozbieżnych zakresów. Pojęcia te są tożsame znaczeniowo i służą do oznaczenia punktu na linii czasu, od którego następuje prawne kwalifikowanie stosunków społecznych przez pryzmat uchwalonych przepisów (vide wyrok WSA z dnia 5 marca 2014 r. sygn. I SA/Go 51/Go; wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 30 marca 1999 r. sygn. K 5/98).

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »