| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8559)

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 121.500,00 zł

i po zmianach wynoszą 19.652.573,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.500,00 zł i po zmianach wynoszą

19.118.873,00 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 533.700,00 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po

zmianach wynoszą 2.850.215,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się

o kwotę 121.500,00 zł i po zmianach wynoszą 19.719.913,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121.500,00 zł, po zmianach wynoszą 18.007.511,12 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.678.151,12 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.062.631,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.615.520,12 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 662.200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.467.160,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 1.712.402,07 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po

zmianach wynoszą 2.850.215,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 1a do niniejszej uchwały

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 121.500,00 zł, czyli z kwoty 19.531.073,00 zł do kwoty 19.652.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758RÓŻNE ROZLICZENIA120.000,00 zł

Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe120.000,00 zł

§ 0970Wpływy z różnych dochodów120.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT w 2016 roku.

Dział 852POMOC SPOŁECZNA1.500,00 zł

Rozdział 85215Dodatki mieszkaniowe1.500,00 zł

§ 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa1.500,00 zł

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 121.500,00 zł, czyli z kwoty 19.598.413,19 zł do kwoty 19.719.913,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA120.000,00 zł

Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120.000,00 zł

§ 4300Zakup usług pozostałych120.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy i zabezpieczeniem maksymalnej kwoty na obsługę zadania zgodnie z uofp, w tym na usługi kancelarii prawnej w wysokości 12% oszczędności zajmującej się świadczeniem usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz centralizacją na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14.

Dział 852POMOC SPOŁECZNA1.500,00 zł

Rozdział 85215Dodatki mieszkaniowe1.500,00 zł

§ 3110Świadczenia społeczne1.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

WYDATKI

Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu

Dział

Rozdział

§

Określenie wydatków

Zwiększenia planu wydatków

Zmniejszenia planu wydatków

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

400,00

400,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

400,00

400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

-

Razem:

400,00

400,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

O 801/80149 zmiany wewnętrzne w planie finansowym jednostki w związku
z koniecznością dojazdu dwóch nauczycieli do dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania (Mechnacz) - kwota 400,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział

Rozdział

§

Określenie wydatków

Zwiększenie planu wydatków

Zmniejszenie planu wydatków

852

POMOC SPOŁECZNA

16.774,00

16.774,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16.774,00

16.774,00

3110

Świadczenia społeczne

-

16.774,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.774,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.470,00

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14.304,00

-

Razem:

16.774,00

16.774,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

O 85214/85228 przeniesienie środków w związku z koniecznością świadczenia usług opiekuńczych (umowa zlecenie) - kwota 16.774,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »