| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Żarkach określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (zwanej dalej ustawą o sporcie), polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie.
§ 2. 1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne Gminy Żarki.
3. Zadanie własne, o którym mowa w § 2 ust.2, jest realizowane poprzez: przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych na zasadach i trybie określonym w przedmiotowej uchwale.
4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. 1. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć.
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodności form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Żarki.
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Żarki, mogą otrzymać dotacje celową.
2. Dotacja o której mowa w § 4 ust. 1 jest przyznawana i rozliczana w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 853) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, z zastrzeżeniami wynikającymi z przedmiotowej uchwały.
§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 4 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej uchwały i może być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Tryb udzielania dotacji
§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. W celu wyboru wniosków, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:
a) przedmiot zgłaszanych projektów,
b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji,
c) terminu realizacji przedsięwzięć,
d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków,
e) terminu składania wniosków.
- Również w drodze Zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Żarki powołuje komisje konkursową.
4. Z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e), ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki
5. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość wniosku oraz jej zbieżność z celami zadania,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający wniosek,
c) przestawiona kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania, udział środków własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy,
e) dotychczasowa współpraca z samorządem, opinie i rekomendacje,
f) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.
§ 7. 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
2. O wynikach konkursu oferenci informowani są pisemnie.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 8. 1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia (w szczególności kosztorys projektu) zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dotującego, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. Przesunięcia te nie niosą za sobą potrzeby aneksowania umowy.
§ 9. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 8.
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki przekaże informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wzór wniosku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wzór sprawozdania
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »