| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pilchowicach uchwala:

§ 1.

1. Konsultacje z mieszkańcami to rejestracja opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Pilchowice w odniesieniu do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi. Wynik konsultacji nie jest wiążący.

2. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami z przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych w sprawach ważnych dla gminy.

§ 2.

1. Konsultacje mogą mieć zasięg:

a) ogólnogminny;

b) lokalny ( sołecki)

§ 3.

1. Konsultacje społeczne zarządza Wójt:

a) na podstawie uchwały Rady Gminy,

b) na wniosek mieszkańców gminy;

c) z własnej inicjatywy

2. Konsultacje wynikające z ustaw zarządza Wójt z własnej inicjatywy.

3. Wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji musi uzyskać poparcie co najmniej 30 osób posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

a) przedmiot konsultacji;

b) uzasadnienie wniosku;

c) propozycje rozwiązań tego zagadnienia;

d) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji;

e) listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imion, nazwisk, adresu zamieszkania, numerów ewidencyjnych PESEL oraz podpisów;

f) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Wniosek spełniający wymogi określone w pkt.4 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia.

7. Wójt informuje pisemnie osobę, o której mowa w pkt.4 lit. f, o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

§ 4.

1. Organ zarządzający konsultacje zawiadamia o dniu, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji, co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez:

a) umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;

b) umieszczenie zawiadomienia na sołeckich tablicach informacyjnych na terenie objętym konsultacjami;

c) opublikowanie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

a) zebrania z mieszkańcami;

b) zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji;

c) ankietowego badania opinii mieszkańców przeprowadzonego w Urzędzie lub przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

2. Wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie organ zarządzający konsultacje.

§ 6.

1. Zebranie, o którym mowa w§ 5 ust. 1 lit.a, otwiera i prowadzi obrady przewodniczący zebrania, którym w przypadku konsultacji mających zasięg ogólnogminny jest przedstawiciel organu zarządzającego konsultacje, zaś w przypadku konsultacji mających zasięg lokalny Sołtys danego sołectwa.

2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i o możliwych jej rozwiązaniach.

3. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie jest poddane pod głosowanie.

4. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

§ 7.

Konsultacje społeczne w formie zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców prowadzone będą poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy składania do specjalnie do tego celu przeznaczonej urny zlokalizowanej w Urzędzie Gminy uwag, wniosków i spostrzeżeń w terminie kolejnych 14 dni roboczych od daty ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w tej formie.

§ 8.

Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców prowadzone będą wśród zainteresowanych w wyznaczonym miejscu w Urzędzie lub przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej (z możliwością pobrania ankiety lub przesłania drogą elektroniczna) w okresie 14 dni od ogłoszenia konsultacji.

§ 9.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

2. Wyniki konsultacji są publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »