| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Pilchowicach uchwala:

§ 1.

1. Konsultacje z mieszkańcami to rejestracja opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Pilchowice w odniesieniu do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi. Wynik konsultacji nie jest wiążący.

2. Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami z przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych w sprawach ważnych dla gminy.

§ 2.

1. Konsultacje mogą mieć zasięg:

a) ogólnogminny;

b) lokalny ( sołecki)

§ 3.

1. Konsultacje społeczne zarządza Wójt:

a) na podstawie uchwały Rady Gminy,

b) na wniosek mieszkańców gminy;

c) z własnej inicjatywy

2. Konsultacje wynikające z ustaw zarządza Wójt z własnej inicjatywy.

3. Wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji musi uzyskać poparcie co najmniej 30 osób posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

a) przedmiot konsultacji;

b) uzasadnienie wniosku;

c) propozycje rozwiązań tego zagadnienia;

d) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji;

e) listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imion, nazwisk, adresu zamieszkania, numerów ewidencyjnych PESEL oraz podpisów;

f) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Wniosek spełniający wymogi określone w pkt.4 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia.

7. Wójt informuje pisemnie osobę, o której mowa w pkt.4 lit. f, o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

§ 4.

1. Organ zarządzający konsultacje zawiadamia o dniu, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji, co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez:

a) umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;

b) umieszczenie zawiadomienia na sołeckich tablicach informacyjnych na terenie objętym konsultacjami;

c) opublikowanie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

a) zebrania z mieszkańcami;

b) zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących przedmiotu konsultacji;

c) ankietowego badania opinii mieszkańców przeprowadzonego w Urzędzie lub przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice.

2. Wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie organ zarządzający konsultacje.

§ 6.

1. Zebranie, o którym mowa w§ 5 ust. 1 lit.a, otwiera i prowadzi obrady przewodniczący zebrania, którym w przypadku konsultacji mających zasięg ogólnogminny jest przedstawiciel organu zarządzającego konsultacje, zaś w przypadku konsultacji mających zasięg lokalny Sołtys danego sołectwa.

2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i o możliwych jej rozwiązaniach.

3. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie jest poddane pod głosowanie.

4. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

§ 7.

Konsultacje społeczne w formie zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców prowadzone będą poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy składania do specjalnie do tego celu przeznaczonej urny zlokalizowanej w Urzędzie Gminy uwag, wniosków i spostrzeżeń w terminie kolejnych 14 dni roboczych od daty ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w tej formie.

§ 8.

Konsultacje społeczne w formie ankietowego badania opinii mieszkańców prowadzone będą wśród zainteresowanych w wyznaczonym miejscu w Urzędzie lub przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej (z możliwością pobrania ankiety lub przesłania drogą elektroniczna) w okresie 14 dni od ogłoszenia konsultacji.

§ 9.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

2. Wyniki konsultacji są publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Wróbel

analityk rynków finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »