| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. 1. Nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym można przyznać zawodnikowi, trenerowi oraz działaczowi sportowemu, reprezentującemu siemianowicki klub sportowy a także zawodnikowi będącemu mieszkańcem Siemianowic Śląskich.

2. Nagroda i wyróżnienie mogą być przyznane raz w roku.

3. Przyznanie nagrody może być połączone z przyznaniem wyróżnienia.

4. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie określana w uchwale budżetowej.

§ 2. 1. Nagrodami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym są nagrody pieniężne, zwane dalej „nagrodami”.

2. Nagrody mogą być przyznawane wyłącznie w kategorii senior.

§ 3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi kwota 2 300,00 złotych brutto.

§ 4. 1. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich może być przyznana w szczególności za:

a) zajęcie I, II lub III miejsca w: igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadzie letniej lub uniwersjadzie zimowej, akademickich mistrzostwach świata - w wysokości do 200% kwoty określonej w § 3,

b) zajęcie I, II lub III miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów o puchar świata lub puchar Europy – w wysokości do 150% kwoty określonej w § 3.

2. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym w sportach olimpijskich może być przyznana w szczególności za:

a) zajęcie I, II lub III miejsca w mistrzostwach Polski lub w pucharze Polski – w wysokości do 150% kwoty określonej w § 3,

b) zajęcie I, II lub III miejsca w akademickich mistrzostwach Polski – w wysokości do 75% kwoty określonej w § 3.

3. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach nieolimpijskich może być przyznana w szczególności za:

a) zajęcie I, II lub III miejsca w mistrzostwach świata lub w mistrzostwach Europy – w wysokości do 150% kwoty podanej w § 3,

b) zajęcie I, II lub III miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów o puchar świata lub puchar Europy – w wysokości do 100% kwoty podanej w § 3,

4. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym w sportach nieolimpijskich może być przyznana w szczególności za:

a) zajęcie I, II lub III miejsca w mistrzostwach Polski lub w pucharze Polski – w wysokości do 100% kwoty określonej w § 3,

b) zajęcie I, II lub III miejsca w akademickich mistrzostwach Polski – w wysokości do 50% kwoty określonej w § 3.

5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 - 4 mogą być przyznane, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:

a) 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych,

b) 8 drużyn, osad lub załóg w sportach drużynowych.

6. Nagrody, o których mowa w ust. 1 – 4, mogą być przyznane także:

a) jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej dyscyplinie sportu lub konkurencji sportowej,

b) jeżeli wystąpiła naturalna niższa frekwencja w najlżejszej i w najcięższej kategorii wagowej.

§ 5. Zawodnikom, którzy ustanowili rekord olimpijski, rekord świata lub rekord Europy, reprezentowali Polskę na igrzyskach olimpijskich, reprezentowali Polskę podczas zawodów międzynarodowych, można przyznać nagrodę w wysokości do 100% kwoty określonej w § 3.

§ 6. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach zespołowych, przyznaje się nagrodę w wysokości do 50% przysługującej nagrody indywidualnej za dane osiągnięcie.

§ 7. 1. Trenerowi, którego zawodnik osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, określony w § 4, § 5 i § 6 może zostać przyznana nagroda – w wysokości do 100% kwoty określonej w § 3.

2. Działaczowi sportowemu, który przyczynił się do osiągnięcia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym określonego w § 4, § 5 i § 6 może zostać przyznana nagroda – w wysokości do 50% kwoty określonej w § 3.

§ 8. 1. Wyróżnienia przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane w formie: dyplomów, statuetek, pucharów i upominków rzeczowych.

2. Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach: senior, młodzieżowiec, junior i junior młodszy.

3. Rodzaj wyróżnienia ustala Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, uwzględniając rodzaj zawodów, szczebel rozgrywek sportowych, osiągnięte wyniki sportowe oraz ilość uczestniczących zawodników lub drużyn.

§ 9. 1. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie przyznaje nagrody lub wyróżnienia na wniosek stowarzyszeń oraz innych podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, a także osób fizycznych, po wypełnianiu formularza wniosku (załącznik nr 1). Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się do końca roku kalendarzowego, w którym dany wynik został osiągnięty, w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po terminie wskazanym w ust. 1.

3. W wypadku braku lub nieścisłości danych we wniosku, merytoryczna komórka Urzędu Miasta prosi wnioskodawcę o ich uzupełnienie.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 10. 1. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Rady Sportu lub Komisji Opiniującej, powołanej odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Opinia Rady Sportu lub Komisji Opiniującej jest obligatoryjna, ale nie wiążąca.

2. Po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu lub Komisji Opiniującej, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ustala wysokość nagród i rodzaj wyróżnień odrębnym zarządzeniem.

§ 11. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie może z własnej inicjatywy przyznać nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz rozwoju siemianowickiej kultury fizycznej i turystyki oraz za działania promujące miasto Siemianowice Śląskie poprzez sport lub turystykę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży siemianowickich szkół, na zasadach określonych w § 10.

§ 12. 1. Nagrody i wyróżnienia wręcza Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Uroczyste wręczenie nagród powinno nastąpić do końca I kwartału roku, w którym przyznaje się nagrody i wyróżnienia.

3. W uzasadnionych przypadkach nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznane i wręczone w trakcie roku kalendarzowego.

§ 13. 1. Traci moc uchwała nr 163/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za działania wspierające rozwój sportu i wszelkich form aktywności ruchowej.

2. Nie rozpatrzone wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu w trybie niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 8/2010
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym lub za osiągnięcia w działalności sportowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »