| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr II/11/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Kobiórze na lata 2011 – 2020 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Nr XXVI/184/09 z dnia 26 marca 2009 r.


Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kobiór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik do Uchwały Nr II/12/10
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1.

Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując prace Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespól Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integracja i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności :

1) diagnozowanie problemu przemocy,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

4. Zespól Interdyscyplinarny powołuje Wójt .

5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a instytucjami ( jednostkami wymienionymi w § 2 w ust. 1 ) mogą być powołane grupy robocze.

§ 2.

Tryb i sposób powołania i odwoływania członków Zespoły Interdyscyplinarnego

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze,

2) Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,

4) Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Kobiórze,

5) Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze,

6) Sądu Rejonowego w Tychach ( Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziałów Karnych i Kuratorskiej Służby Sądowej),

7) Prokuratury Rejonowej w Tychach,

8) Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego :

1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji i jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami i jednostkami. Osoby wskazane uczestniczą dobrowolnie i aktywnie w pracach Zespołu.

2) Zespół Interdyscyplinarny zostaje powołany zarządzeniem Wójta.

3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy Zespołu.

4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany z jego składu w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym w drodze Zarządzenia Wójta.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 2 lat.

3) Na wniosek Przewodniczącego, Zespół Interdyscyplinarny wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4) Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.

3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.

5. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z ust.3 pkt 1.

§ 3.

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Kobiór – wskazanych przez Wójta.

2. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem a instytucjami.

3. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

4. Pracami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący we współdziałaniu z członkami prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego. W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu zastępuje go wiceprzewodniczący .

5. Przewodniczący Zespołu w szczególności :

1) ustala przedmiot i termin posiedzeń zespołu,

2) przewodniczy posiedzeniom zespołu,

3) reprezentuje zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

4) inicjuje i organizuje prace zespołu.

6. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego , odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

7. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający:

1) listę obecności,

2) tematykę omawianych spraw ogólnych,

3) przypadki indywidualne,

4) opis działań do podjęcia.

8. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji - organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe.

§ 4.

Przepisy końcowe

Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »